Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. SLOTWOORD.

Ten slotte nog een mededeeling. In de nu beëindigde reeks is de dagelijksche practijk aan het woord geweest, en de huidige werkelijkheid getoetst aan beginsel en leven.

Behalve het nummer van professor Buytendijk, dat ons meer met de nieuwe stroomingen — principiën en critiek — in contact bracht en de beschouwingen van Jansen-Kan-Jansen, is het allemaal dagelijksche practijk.

Achter die dagelijksche practijk zit echter de wereld van het denken; ons leven wordt niet beheerscht, in school en in de maatschappij met handel en bedrijf zelfs ook niet, door de materieele behoeften. De ziel overwint, óók in de wereld van de daad, in handwerk en bedrijf.

Achter het wereldleven zit de wereldziel. Die ziel leeft en streeft naar velerlei aard en de groote gedachten, die haar leiden, staan soms diametraal tegen over elkaar.

Het is daarom van groote waarde, wil men helder voor oogen hebben wat dagelijks eenvoudig aan de orde moet zijn, dat men weet, wat er leeft en streeft in die wereld der geestelijke zoekers.

Wij hebben ons nu gewend tot mannen van studie en ervaring op het breedere terrein der wetenschappen, die het geestesleven beheerschen, om te schrijven verschillende studies, voor onderwijs en opvoeding in de twintigste eeuw van waarde.

Een hierbij gevoegd prospectus bevat over dit plan nadere mededeelingen.

Onze wensch is, dat de vervolgreeks van Verdieping en belijning met dezelfde welwillendheid zal worden ontvangen als de eerste, en voor onze Christelijke scholen in het bijzonder, maar voor ons land en volk in het algemeen, ten zegen mag zijn.

Utrecht) 15 December 1922-

Sluiten