Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I.

De Organisatie.

Alle bewonderaars der Vrijmetselarij zijn het er over eens, dat deze over de heele wereld verbreide, sterk solidaire Organisatie ten doel heeft de middeleeuwsche gedachten zoo uit hoofd» en hart van ieder mensen als uit het heele stelsel der samenleving te bannen, ten einde jn ruil daarvoor kersversche meeningen, opvattingen, beginselen, beschouwingen, overwegingen, gevoelens enz. enz. aan de gemeenschap in 't algemeien en aan ieder mensch in 't bizonder te leveren.

Zij beweert deze door haar gevonden dogma's periodiek te vernieuwen. Deze vernieuwingen zijn de mijlpalen van de door haar geprojecteerde evolutie der ideeën.

In Nederland trachtte deze Organisatie sinds haar oprichting in 1731 voor haar streven een zoo groot mogelijk getal deelnemers te werven.

Thans mag de Hollandsche Vrijmetselarij roemen op een overgroot getal aanhangers onder hen, die uitblinken door wetenschap, kunst, afkomst, fortuin, philantropie, se ciale werkzaamheid, hooge staatsambten, schitterende positie, succes in zaken, kranige ondernemingen enz. Zonder haar gunst brengt men het niet ver in de wereld.

Behalve de vele contribueerende leden, die door hun medeverspreiding der nieuwe ideeën de Organisatie eer aan doen, telt zij nog veel niet-betalende propagandisten harer cultuur-idéalen. Zoo was b.v. in Duitschland Lessing een broeder zonder voorschoot. Hij brak de Organisatie af, maar streedt toch voor haar nieuwere gedachten.

Bij de uitvoering harer plannen beschikt de Organisatie hier te lande met absolute macht over en is volko-

Sluiten