Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men zeker van een zeer talrijke, niet contribueerende, en feitelijk niet aangesloten schare.

Het proletariaat en de arbeiders, die tot de S. D. A. P. of tot een moderne Vakbeweging behooren, dienen zeer actief elke actie, welke de Organisatie bij ons op touw zet. In de beneden-lagen der bevolking, daar, waar de 'waardigheid der contribueerende leden der tempels niet vermag door te dringen, voert deze achterban den strijd tegen de ouwerwetsche en ten gunste der moderne ideeën.

Door het bezetten der staatsambten, het benoemen van staatshoofden en het beheerschen zoo van 's Lands wetgeving als van 's Rijks magistratuur, bedient de Organisatie zich van een der machtigste werktuigen" om een volk van Staatswege haar nieuwere gedachten bij te brengen en het van de oude beschaving te bevrijden.

Een beginsel, waartegen de Organisatie zich onvermoeid gekant heeft, nog kant en zich steeds kanten zal is de christelijke monarchie. Een gezag dat nog een hoogere macht erkent, daaraan cijnsbaar en verantwoordelijk is, er zijn majesteit aan ontleent en er door bij de 'onderdanen gesanctionneerd wordt, is en blijft der Organisatie immer een doorn in 't oog.

Haar staat mocht alleen maar propaganda maken en gebaseerd zijn op Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Die leus omvat het sociaal streven der Organisatie.

Reeds Cromwell (volgens Br.-. Prof. Boos, de eigentlijke stichter en grondlegger der Vrijmetselarij) had reeds het plan opgevat van deze sociale revolutie van het staatsgezag. Volgens hem is den mensch door God een onvervreembaar eigendom gegeven: Zijn Vrijheid en Gelijkheid. Vrijheid d. i. de volkomen onafhankelijkheid van ieder ander mensch. Gelijkheid d. i. een gelijk aandeel in de goederen dezer aarde voor ieder burger. Over dit eigendom kan geen ander mensch beschikken. Dit recht kan niemand zich zelf ontnemen,. zonder tegen den wil van God te doen. Het is dus plicht zich aan de overheersching der vorsten te onttrekken en den standaard der Onafhankelijkheid en der Gelijkheid te plaatsen op de puinhoopen der onverlaten, idie oorzaak werden van zijn verlagend knechtschap.

„ „De Vrijmetselarij heeft de roeping, als een andere „Mozes, het verdrukte volk te bevrijden, fakkels der tweedracht welke de wereld verzengen, te dooven en alle gewinnen, hoe verscheiden ook, in één lichaam te vereenigen. „Maar gezien nu de volkeren niet alleen door de Koninklijke

Sluiten