Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„macht van hun Vrijheid en Gelijkheid beroofd worden, „maar ook door- gebrek aan ontwikkeling en valsche vroomheid, zoo is het tevens pliclit voor de Vrijmetselarij het „rijk van het bijgeloof te vernietigen, onwetendheid door „het natuurlijk licht of tewel het nuchter verstand te laten „leiden.

„Er mocht dus van de Vrijmetselarij gevorderd wor„den dat zij bijgeloof, Koningschap en willekeur bestrijdt „door echten godsdienstzin, natuurlijke middelen en kracht. „De opleving daarvan zal wederom den gouden tijd inluiden". ^iGP*

De strijd voor deze nieuwere inrichting der maatschappij wordt sinds 2Ö0 jaar door de Organisatie in alle weleer Christelijke landen gevoerd.

Tal van tronen, op het middeleeuwsch Gezagsbeginsel gegrond, zijn in dien strijd bezweken. Tal van gekroonde hoofden hebben het tegenover de invoering van dit modern staats-idee op min of meer onzachte wijze moeten afleggen.

De van af Cromwell overgeleverde sociale theoriën steeds als vruchtbare zaiden over de wereld te strooien was 't streven der Organisatie. Daarvan is de Republique Francaise een vrucht. In dien modernen staat zijn de door haar verkondigde beginselen trouw uitgedrukt en belichaamd.

. Frankrijk is de geincarneerde maconnerie. Naar dit type ieder land en ieder land ter wereld te reorganiseeren en aldus de wereld-republiek te stichten, is door de Organisatie opgedragen aan de Entente.

Sluiten