Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Eduard. Hoe ook, het Congres zou op de verovering der wereldheerschappij uitgaan door de aaneensluiting van een geweldig leger van Vrijmetselaren. Wellicht bediende Eduard zich van dat geweldig leger om de wankele Britsche wereldheerschappij te verzekeren en de bedreigde Britsche handelsdébouchés. 't Is ook denkbaar dat, omgekeerd de organisatie zich van deze factoren hoopte te bedienen om tot haar eindvictorie te komen. Doordat elk ras en elk volk zijn zelfregeerin[g zal bezitten en deze allen te samen de universeele Volks-souveriniteit, is de strijd, bij de voorbereiding der. Fransche revolutie ingezet, eindelijk volstreden.

De Entente zet voorop, dat zij langs parlementairen en zeker langs vredelievenden en onbloedigen weg tot haar einddoel hoopt te geraken. Het is echter beter dat er één sterft, dan dat het gansche volk in zijn rechts-bewustzijn geremd of getemd wordt. Ook het Fransche 1789-systeem dat zoo glorierijk het Gods-genade-dom der Bourbons opruimde, huldigde hou en trou dit princiep. De omwenteling der XXe eeuw moet eveneens maar, zoo 't niet anders kan, uit puinhoopen verrijzen.

Het einddoel der Entente sluit zelfs oorlog uit. Zij wil vrede. De wereld-vrede. Maar vrede door recht. Het rechtsbewustzijn van ieder volk vraagt, dat het zich zelf regelt en van niemand anders zich de wet Iaat voorschrijven dan van zich zelf. Zoolang dat rechtsbewustzijn niet volkomen bevredigd wordt, is echter elke vrede onmogelijk. De Centrale Machten dienen dus hun Gezag in hun land op te offeren, onf aan de wereld den vrede te verzekeren. De eenige hoogere macht, waaraan zij in de- toekomst nog verantwoording schuldig zijn over hun regeeringsdaden, zetelt bij het volk.

In den strijd tegen het ouwerwetsch Qezag omvat de Entente tevens het militairisme, d. i. het leger. Zij heeft daarvoor alle redenen:

Ten eerste is een leger opgebouwd door de verouderde idee's van gezag en subordinatie. Zoolang zulk een organisatie iets ten velde presteeren kan, is dit een bewijs, dat de jiieuwe idee's van vrijheid, gelijkheid en verbroedering nog geen vat op haar hebben gehad. Een goed leger is een doorn in 't vleesch der Heeren van de Maconnerie.

Ten tweede vleit de anti-milïtairische leus ten zeerste alle naturen, die voor het welzijn van hun landgenooten niets van hun gemakken, hun rust, hun vrijheid van bewe-

Sluiten