Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ging willen opofferen en zich ter wille van het gemeene best niet naar andermans bevelen kunnen schikken.

De Entente wint alle deze vaderlandlievende pacifisten voor haar zaak door haar strijd tegen het leger.

Ten derde. Eerst over de puinhoopen van het militairisme der Centrale volken, kan de Entente de tronen der Centrale machten bereiken.

Ten vierde. Het militairisme, met zijn oud-Duitsche en oud-christelijke beschavingsverschijnselen van macht en subordinatie, heeft een weldadigen invloed op een geheel volk, dat daardoor als van nature aangewezen is op orde, regel, stiptheid, plichtsbesef, bereidvaardigheid, werkzaamheid, gemeenschapszin, zoodat het, ondanks zijn minderheid in getalsterkte of hulpmiddelen, de moderne staten overvleugelt in handels- en nijverheidspraestaties.

Ten vijfde. Een volk met een goed gedisciplineerd leger op 't vasteland van Europa is steeds een dreigend gevaar voor de moderne staten, die alleen door Revolutie zich dit volk als blijvend vasal kunnen verzekeren.

De Bond der moderne Staten tracht dus volkomen vernietiging te verkrijgen van het militairisme, 1. door afschaffing der moreele en technische dressage, 2. door kleineering van iedere instelling tot behoud der krijgstucht, 3. door het stichten van sociaal-democratische Bonden in de gelederen der mindere manschappen, 4. door propageering van de dienstweigering, de desertie en den anti-militairischen geest. 5. door geleidelijke ontwapening en door stoken van volksverzet tegen de staande legers. 6. door weigering van redelijke oorlogsbegrootingen in het Parlement.

Deze machtsmiddelen zijn de voornaamste punten op het werkprogramma van het Pacifisme en van de richting der Organisatie. Vrede door Recht.

Wanneer Duitschland en Oostenrijk vandaag dat program van het Pacifisme overnemen en aldus de trouwe garde van hun troon omhals brengen, dan hoeft Engeland en Frankrijk en Rusland, en Italië, en België en Portugal hun zonen niet meer te offeren voor den wereldvrede. Dan is het morgen gedaan met den wereld-oorlog, met het militairisme, met de Centrale Monarchen, met de onafhankelijkheid van alle Rijken, die Engeland niet zijn en met de laatste sporen der christelijke wereld-beschaving in de leiding der volkeren. Dan heeft de Entente haar alles beslissende victorie behaald. "^Éffl

Sluiten