Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Wereld-republiek der Organisatie, zonder legers tegen binnenlandsche onlusten en buitenlandsche hebzucht, kent geen geregeerden noch regeerders. Qij hebt alle vrijheid van beweging, voor zoover de milde wetten der Wereldrepubliek u geen grens stellen. De Vrijheid van de Wereldrepubliek zelve en van haar gezag — den volkswil — kent evenmin beperking door wet of regel. Het Hooger bestier als zuiver denkbeeldig, is daar afgeschaft. Deze volkswil heeft niemand verantwoording te geven.

Ook zal alles zoo correct geregeld zijn in dat nieuwe gemeenebest, dat klein noch groot, ontwikkeld noch onontwikkeld iets ter benijding van zijn medemensch zal kunnen, vinden. De Organisatie zal zorg dragen voor een volkomen Gelijkheid.

En door die Gelijkheid en Vrijheid doet de Organisatie de nooit gestoorde Broederschap heerschen. 't Is daar alles Pais en Vree.

Aan het hoofd van deze Wereld-republiek wordt Engeland verheven.

Deze rol komt het Britsche Rijk historisch toe, als hebbende tot heden steeds over alle hoven, over alle zeeën, over elk koloniaal bezit, over industrie, bankwezen en pers' zoomede over de geestelijke ontwikkeling der menschheid met onbetwist gezag als grootmacht geheerscht. Was het niet, juist aan de pogingen tot verkrijging en behoud van dit gezag te danken, dat deze nieuwere ideeën van Vrijheid Gelijkheid en Verbroedering, van 't begin der XVIII eeuw af aan de bewonderende menschheid werden gesuggereerd?

De Organisatie kan alle bezorgdheid over de door haar te vestigen Fransche Republieken ter zijde stellen, wanneer de schepter daarover aan handen zal zijn toevertrouwd, waarin de Vrijheid, Gelijkheid en Verbroedering zoo veilig zijn als v in de Londensche.

De Londensche heerschappij heeft daarbij in den loop der geschiedenis zulke goede diensten van de drievoudige leus genoten, dat zij nu op haar beurt al haar krachten en deze zijn niet weinig - in zal spannen, om die leus onder de Wereld-republiek werkelijk vleesch en bloed te doen aannemen m harten en geesten der individuen, in het heele doen en . laten van politiek en maatschappij.

Er is meer nog. De Londensche Loge wisselde immer en wisselt nog steeds stuivertje met het Kabinet van Sint James in bestuursleden.

Door middel van Londen alleen kan dus de Organisatie

Sluiten