Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meesteres blijven van de Wereld-Republiek, er haar nieuwste ideeën, naar gelang deze in den loop der tijden ontspruiten, dóen triumfeeren, dus haar cultuur en de evolutie daarvan ongestoord in eigen handen houden, haar getrouwen er met de schoonste baantjes aanmoedigen en beloonen.

Wel heet het Londensche Groot Oosten nog niet te zijn het Centraal Bestuur van alle Organisatie-troepen der zes werelddeelen, waarvan de eene nog naar schotschen, de andere naar romaanschen ritus werken. Maar alles is toch louter een en dezelfde Vrijmetselarij. Iedere aanhanger der Wereldverbroedering zal ten slotte gaarne dansen naar de Londensche pijpen.

De verwoede strijd tusschen de ritussen zal door de universeele verbroedering eindelijk luwen. Op stuk van zaken zijn het de broederen onderling, en juist op Londen's wensch, immer hartroerend eens. Solidair zijn en blijven zij met de bron en de oorsprong! van hun maconniek bestaan.

Qui se ressemble, s'assemble. « Londen heeft maar te spreken en alle deelnemers der Organisatie in en buiten het Britsche Rijk scholen aanstonds samen om de geringste der Engelsche idealen in vervulling te doen gaan.

Voor eiken - metselaar heeft Londen een tooverklank. De vurige oogen eener locomotief, waartegen in den donkeren nacht het haasje zich te pletter loopt, hebben geen grooter aantrekkingskracht dan het licht dat van Londen uitstraalt, op de-v over het gansche wereldrond verspreide broederen. Elk particulier belang en elk nationaal streven van een buitenlandsch Loge-man bezwijkt onder Britsche biologie, voor de Vrijheids-leuzen, de Gelijkheids- en de Verbroederings-idealen, die van de goede oude Royal Arch te Xonden uit, als reuzen-projecties, over den aardbol schitteren.

' Londen is de aangewezen zetel der wereld-republiek. De sublieme Centrale, van waar alle kuituur-activiteit der Organisatie uit kan gaan en waarheen al haar inspanning ten bate der menschheid is gericht! Óp Londen houdt ieder broeder zijn aandacht gevestigd. Naar Londen blikt ieder modern mensch als naar zijn Maker en Formeerder op! Zooals een broeder leeft en sterft voor de universeele volkssouvereiniteit, zoo sterft en leeft hij voor Londen, dat alleen ten lange leste het heerlijk ideaal van alle oprechte broeders in vervulling doet gaan. Geen volk werd gezegend met de nieuwe ideeën van Vrijheid, Gelijkheid én Verbroedering, wanneer de Londensche Alma Mater er de eerste Loge niet

Sluiten