Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het levenslicht had doen aanschouwen en aan deze haar kracht niet had geschonken, op haar beurt nieuwe Logespruiten af te leggen. Heeft Nederland met zijn eerste Loge, ook zijn eerste vrijheids-idéalen niet te danken aan den Engelschman? Hebben sinds 1731 de gemeenschappelijke gevoelens van Wereld-verbroedering en Wereld-volkssouvereiniteit het overwonnen Holland niet steeds nauwer aan den Engelschen overwinnaar verknocht en verknecht gemaakt?

Zonder wereldrepubliek geen autonomie van het individu, geen erkenning van de menschelijke rechten, geen afschaffing van het koningschap bij Godsgenade, geen algemeene verbroedering, geen verdwijning van het militairisme met' zijn slaafsche discipline — dat laatste middel tot zelfbehoud in de hand der geloovige vorsten — geen gelijkmatige verdeeling der levensrusten, kortom geen nieuwe ideeën. Maar heeft alleen Engeland de roeping niet om het militairisme en alles wat de Vrijheid, Gelijkheid en Verbroedering in .den weg staat, te vernietigen? Is er nog .eene andere macht, buiten Engeland, denkbaar, welke in staat is de laatste grenzen, welke de stichting der algemeene, der van alle christelijke smetten • vrije volks-souvereiniteit belemmeren, te doen verdwijnen?

Zoolang hij nog meent Gode verantwoordelijk te zijn voor zijn bestier, heeft het bijgeloof nog kracht bij een vorst en zijn onderdanen. Zoolang iedere Grondwet van ieder land nog niet vaststelt, dat alle toestemming tot regeeren op den wil van het souvereine volk berust, en van dien wil louter en alleen afhangt, is nog niet elk aanknoopingspunt tusschen hemel en aarde afgesneden. Zoo'n opvatting houdt nog een laatste restantje supernaturalisme in 't. leven en belet 'smenschen reine Rede nog immer als absoluut regelaar van 's wereldsloop te heerschen.

Engeland is aan de wereld geschonken sinds twee honderd jaar, om bijgeloof, aanknoopingspunten van 't hoogere aan 't lagere leven, oud-christelijke opvatting, navolging van Christus, middeleeuwsche beschavingsverschijnselen en wat dies meer zij, van de wereld weg te vagen. Eere wien jeere toekomt! Laat Engeland nu de moedige maconnieke heerscharen aan voeren in den assaut final tegen de twee nog eenig overgeblevene christelijke monarchiën! f

Albion, steeds het nederig viooltje, dringt zich niet op voor de eereplaats onder de broeders en zusters der moderne republiek-landen. En nooit heeft het van de daken verkondigd, dat het Pacifisme zoo uitstekend de Verbroedering den volken

Sluiten