Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon keeren, — onverdacht van npar volkomen bevrijding der volkeren te streven en daarom door de Broeders voorr uitgeschoven op de planken van het Pacifistisch treurspel, dat noemt men „jong". Rusland moet nog zeer jong zijn!

Het land van Vadertje, in Entente cordiale met nieuw-Italië!, Een anarchistische loot, geënd op een absolutistischen stam! En een absolutische loot geënt op een anarchistischen stam! Waarlijk deze twee boomen zijn waardig de wereld-vredestakken te dragen, welke de zoet kirrende Entente-Duif den hemelbestormenden titans der XXe eeuw brengen zal!

't Is Entente, 'i blijft Entente, 't is Entente boven!

De leden der Organisatie hebben zich ter wille der universeele verbroedering op Londen's machtwoord over alle onderlinge stoffelijke concurrentie en persoonlijke geschillen heengezet. Entente I.

Het liberalistisch blauw dat proletariërs uitzuigt en het socialistisch rood, da, . itroonskasteelen in vlammen doet opgaan, zijn samengesmolten. Zij spreken ter wille van den wereldvrede niet meer over werkmansrechten en kapitalisteneischen. Entente II.

Het odium theologicum der maconnieke dogmatisten naar aanleiding van deïstische, pantheïstische, atheïstische opvat• tingen,, alsmede over materialistische of spiritistische levensbeschouwingen, is gesust: Wanneer ergens ter Wereld naar één broeder alleen maar gewezen wordt,, zal de gansche Organisatie over de heele wereld alarm blazen. Entente III.

De Vorsten, niet meer ageerende tegen de Organisatie, stellen zich ontvankelijk voor haar kultuur-idealen. Zij zijn dubbel tevreden met den ondersten trap van hun vroegeren troon, wijl boven hen het volk als souverein zetelt. Entente IV.

De moderne staten, die de Volkssouvereiniteit uitriepen, zweren elkander broederlijk, trouw. Zij zullen niet uiteengaanK vóór dat zij de legers der Centrale Machten ontwapend hebben en den laatsten steun aan de laatste geloovige Monarchie zullen hebben ontrukt. Entente V.

De Britsche wereldhandel en de Britsche wereld-industrie verzoenen zich met de Britsche regeering en vormen zich tot een reuzen-blok om het ijveren der middel-Rijken naar een passend plaatsje onder de zon voor immer te beletten Entente VI.

Entente VI verbindt zich tegenover de Organisatie, dat zij nauw met haai- vereenigd, geloovige vorsten, militairisme, gezag, subordinatie, 'kortom alles wat de vestiging van de

Sluiten