Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metselaren, moeten metselen, broederliefde. De steen, die wij verbouwen, is insgelijks broederliefde. De kalk, waarmede wij metselen,, is nog altijd broederliefde. En het meesterstuk, dat wij optrekken, kan eveneens niet anders heeten dan broederliefde.

Pacifisme" heeft een even goeden klank als Broederschap. „Altruisme" „Solidariteit" „Philantropie" „Humaniteit" enz. hebben hun goede pers gehad om in te slaan en -de menschheid tot de inzichten en plannen van de Organisatie te leiden. Zoo zal „Pacifisme" eveneens pakken in 't belang der wereldcultuur. Voora&l als gij daardoor de Teutonen dwingt het zwaard op te steken, hun dat Barbaarsch regeeren ,in Gottes namen" kunt afleeren en hun overvleugeling van Engeland met hun nationale producten voor goed kortwiekt.

„Pacifisme" klinkt zoet en nieuw. Nog nooit kwam er iemand mêe uit. . .

't Klinkt irenisch en idyllisch, 't Sust in Engeland de onrust over het dreigend verloopen van zaken en bedrijven en doet hopen op voortzetting van 't systeem om met sport en koloniaal bezit aan den kost te komen, 't Kan Amerika munitie doen leveren en tegelijk, tranen van teedere aandoening voor het mooie ideaal afpersende, vredes-paleizen doen sticnten 't Zal den Rus aansporen om uit alle windstreken vredesdiplomaten te doen samenstroomen en hem 't volkerenrecht doen beoefenen, wanneer zijn Kozakken Oost-1 ruisen en Gallicië uitmoorden en uitbranden. Voor dat ideaal rukt ook alles wat in Duitsche ketenen ligt, zich los, zonder te vragen wat die Wereldvrede-Revolutie aan bloed en menschenlevens kosten zal.

De Organisatie had reeds vroeger, tot verbreking van de banden, die christen-koningen met christen-volken te samen hielden de Internationale gesticht. Zij bracht er de armlastige proletariërs onder dak, welke de finantieele draagkracht der Tempels te veel bezwaarden, maar van den anderen kant zonder schootsvel het vredes-ideaal dienden. Zi] herstelde, tegelijk met deze Entente tegen alles wat nog in Godes naam regeerde de Entente tusschen de door tallooze geestesstroomingen verscheurde spciaal-Democratie. Zoo leverden onze en de buitenlandsche S. D. A. P. honderden hevige propagandakranten voor het Pacifisme. ,onc^„H« De Organisatie achtte het niet voorzichtig zich aanstonds als bestrijdster der staande legers op te werpen. Zij wiert daarom in de beneden-lagen der samenleving haar voor de Vredesbeweging onontbeerlijke anti-mihtamsten.

Sluiten