Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I Alk leden der soc. dem. Vereenigingèn én Organen werden tot deze bestrijding en tot aanprijzing der volksbewapening gemobiliseerd. Jaurez mocht een geheel nieuwe legerinrichting ontwerpen, met de persoonlijke vrijheid van iederen soldaat tegenover zijn meerderen en met dé1 democratische beslissingen in de ure des gevaars tot grondslag der ^krijgstucht. Hervé moest langs Internationalen weg de Duitsche sociaal-democraten bewegen op Frankrijks voorbeeld, bij eventueele leger-mobilisatie, bruggen, tunnels en spoorlijnen op te blazen. De door de Organisatie gevormde kinder-opvoeders in Frankrijk en België moesten een beroep doen op de jeugd om iedere week een penningske te offeren ten bate van dienstweigeraars of gedeserteerde soldaten.

Door stakingen zouden alvast de spoorwegdiensten één voor één komen onder beheer van 't souvereine volk, desgevorderd met een wekelijksche subsidie van 100.000 Old. uit Engeland.

Ook werd hier en daar een vloot sociaal democratisch én „pacifiek" gemaakt en geimmobiliseerd krachtens de algemeene. Vrijheids- Gelijkheids- en Verbroederingswetten.

De Organisatie zelve richtte Jan. 1903 tot uitvoering van Entente VII te Neuchatel in Zwitserland haar Internationaal Bureau op. Het Congres "der Organisatie had daartoe in 1900 het initiatief genomen. Dit I. B. moest alle onderlinge geschillen der Broeders bijleggen met het oog op het ééne en noodzakelijke doel, de verzekering van hun wereld-heerschappij. Daartoe zou het de Entente onder de GrootOostens, de Groot-Loges en de Suprêmes Conseils der wereld onderhouden. Voorts was het I. B. belast met de verspreiding van de maconnieke ideeën door Pers en School enz. Trait d'union tusschen Frankrijk en Duitschland, moest het daarenboven het nationaal gevoel van beide stammen ondergeschikt maken aan de internationale verbroedering.

Onder den titel van „Manifestation maconnique Internationale" riep het I. B. vanaf 1907 ieder jaar de Fransche en Duitsche broeders op tot een pacifistisch „rendez-vous" namens de gansche Organisatie. Ook broeders van andere landen moesten door hun tegenwoordigheid, als paranymphen van dit blij huwelijksfeest, de Duitsch-Fransche Entente bezegelen." Aan den welvoorzienen disch werd dan door de Franschen „die Wacht am Rhein" en door de Duitschers „La Marseillaise" aangeheven. Deze „Deutsch-Französische Liga", zoo heette de Bond, zou een geleidelijke, gelijktijdige ontwapening van de respectieve landen bewerken. 2

Sluiten