Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Engeland, Rusland, Italië, België, Servië, Rumenië bleven met hun legers en 'vloten heel voorzichtig buiten bespreking.

De legermacht dezer verbonden staten was na de Duitsche ontwapening nog machtig genoeg om zonder „conflict sanglant" zooals de Internationalen wenschten, zich van Berlijn meester te maken. Voor den oningewijde bleef zulk een bijeenkomst niet anders dan het bekend geschetter tegen den „gevloekten oorlog" en de gewone phraseologie ten gunste van den eerlang te begroeten Dageraad der Algemeene Verbroedering. '■

De bloedkreten der sociaal-democraten tegen den kapitalistischen beul te doen zwijgen,'of de haat en de verachting van den verbitterden kapitalist tegen den arbeider wat te verzachten, lag buiten het terrein van de moderne cultuur. Ter wille van het Pacifisme, moesten de Kapitalistische Broeders dien oorlog tegen hun zaken en bedrijf maar lijdelijk ondergaan.

Deze officieele • openbaringen van het maconnieke Pacifisme en internationalisme geschiedden jaarlijks achtereenvolgens te Schlucht (Vogezen) Bazel, Parijs, Luxemburg en Den Haag, 1910 was door groote tegenwerking der Fransche oningewijde revanchisten in de war gestuurd.

De Organisatie wilde in 1900 met dit besluit een internationale-Federatie van alle vrijmetselaars-groepen stichten. Deze Federatie zou oorspronkelijk bestierd worden door een permanent comité, namens alle aangesloten maconnieke GrootMachten, welke er hun vertegenwoordigers in zouden benoemen. Op den duur kreeg echter de Heer Quartierj-La Tente en echtgënoote het gansche beheer van dit I. B. in handen.

Den grooten stoot aan het I. B. gaven de leiders der Dreifus-affaire. Bernardin meent

„dat de gansche opzet der Dreitus-zaak alle beschaafde volken der „aarde (de Maconnerie) in één grootsch en universeel protest had „vereenigd. Honderd jaar philosophische debatten hadden de solidariteit en de broederschap nooit zoover gebracht als deze actie „alleen. Die affaire had getoond, dat het Recht de God is. der „Metselaren en dat deze God spoedig de God zal zijn der heele „menschheid. Door dien God aan- te hangen zullen de volkeren „onbewust tot één groote familie vereenigd worden, tot de alge„meene door de Vrijmetselaren verwachte Broederschap".

Wanneer één broeder geslagen wordt en de Organisatie maakt er een „affaire" van, dan gaat uit 't maconnieke volkje der heele wereld een oorverdoovend lawaai op. Deze algemeene plechtigheden ter eere van het Recht, maken door hun

Sluiten