Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenheid en algemeënheid de 'kracht en de hoop uit van Entente VU.

Van het ontwerp der onder-Entente tusschen Frankrijk en Duitschland komt de eer toe aan Favon, Groot-Woordvoerder van de „Alpina". Als men in de Loge de gezondheid instelde van dezen broeder dronk men op den „overbreekbaren band tusschen Frankrijk en Duitschland" en „op de gezondheid yan de wereld-republiek".

Favon was ingewijd in de verwachtingen der Fransche Regeering, welke een eerste plaats in deze wereldrepubliek in zou nemen om zich over Sedan en Parijs te wreken. Hij deed alvast proeven nemen met de Entente tusscheai Zwitserland en Frankrijk in handelszaken. De wijnstreken, waar veel metselaars zaten, kregen veel faciliteiten tot plaatsing hunner producten' in 't buitenland. Zijde-streken, waar weinig maconnieke beschaving bestaat, zagen hun débouchés gesloten.

Op de le Manifestatiedag-en van het I. B. te Schlucht was levendige deelneming en de Duitsch-Französische Liga kwam er tot stand.

Tegenwoordig waren 400 broeders, de eene helft Franschen, de andere Duitschers. Trouw bleven dezen in Basel en Baden. Op de Ve te Luxemburg scheen het grootst gedeelte van Duitschland lont te ruiken; In de dagen van Agadir, juist voor de IVe Manifestatie te Parijs vergaderd, hadden zij zeer goed gemerkt hoe de Fransche Broeders nog vol minachting, en vijandschap voor de Boches waren. Het lachtte hun maar in geringe mate toe tot glorie van Frankrijk voor de Fransche revanchisten den weg naar Berlijn gemakkelijk te maken. Alleen Frankfort, Bayreuth, Oresden,. Colmar en Straatsburg verschenen nog. De Vle Man. deed echter zoo'n herhaald beroep op hun maconnieke gevoelens, dat Bangel vol enthousiasme beloofde in Augustus 1914 de Germaansche Broeders met honderdtallen naar Frankfort te zullen voeren. Het doel door deze Fransch-Duitsche verzoening, die voortaan eiken oorlog zou verhinderen, beoogd, gaf de President van het XXe Pacifistisch Congres Lafontaine, Groot-Woordvoerder en een der voornaamste tolken der Belgische Maconnerie onomwonden aan op de Vle Manifestatie in den Haag. Het was DUTTSCHLAND'S ONTWAPENING en een daaraan geëvenredigde ONTWAPENING VAN FRANKRIJK. M. a. w. Entente VII met vliegende vaandels zonder „conflict sanglant" naar Berlijn laten marcheeren.

„Officieren en soldaten, moesten uit afschrik voor het bloed-

Sluiten