Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„bad van den oorlog hun wapenen op hun knieën stuk staan! „leder oogenblik moest dat revolutionnaire idee ons beheerschen. „Er moest een uurwerk uitgedacht worden, dat ons bij iederen „slag daartoe aanspoorde. De milliarden der oorlogsbudgetten „konden dan voor de philantropische doeleinden der Organisatie „worden aangewend.

„De haat tusschen Franschen en Duitschers dreigt steeds den „oorlog uit te doen breken.

„Wij, Belgen, Hollanders, Zwitsers, Nooren, wij de kleine „volken, roepen u daarom toe: Laat uw haat daar! Triple Alliance „en Triple Entente mogen verdwijnen om plaats te maken voor „de vereeniging dezer twee groote volken! Daarvan hangt de „wereld-vrede af.

„Frankrijk heeft een hoog gevoel van altruisme. Het heeft de „menschheid de zegeningen der .Revolutie gebracht. Het heeft „dan ook een grooter verlangen naar vrede dan Duitschland. „Maar Duitschland heeft door zijn verleden een schuld te be„talen aan de menschheid. Het moet verlost uit zijn Bismarki„aanschen toestand, bezet als het. rondom is met kanonnen en „vestingwerken! Het moet naar zijn ouden toestand van'Qoethe „en Mozart terug! En daar moet gij, Duitsche metselaren, het „brengen!

„Reeds zijn er eenige opwekkende verschijnselen van verlangen „naar vrede en bezorgdheid om zich te verzoenen. In Heidelberg „zijn tal van intellectueelen tot . het Pacifisme overgegaan en „hebben aanstonds tot het uiterste het pacifistisch idee doorgezet. „De Duitscher dweept niet: hij redeneert. En als de laatste conclusie van zijn redeneering de Revolutie is, dan houdt die laatste „conclusie hem niet terug. Dat is onze levendige hoop, onze „groote kracht! En de vereeniging van predikanten, 3000 leden „sterk, is eveneens besloten den vrede te prediken.

„Het meest verblijdend verschijnsel zijn echter die vier mii„hoen socialistische stemmen in Duitschland. Deze zijn allen Pacifist. Die partij — want daarnaast staan hun vier millioen vrou„wen — zal het militairisme verpletteren. Maar alleenstaande „haalt hun actie niets uit! Wij, Volksvertegenwoordigers en lei„ders der gemeenschap, moeten met hen samenwerken. Beloof „ons dus op onze vólgende bijeenkomst te Frankfort met minstens „twee duizend Duitschers van dat soort aanwezig te zijn.

„Laat ons de Anglo-Saxonische broederen van Engeland en „Amerika inniger bij onze zaak betrekken! Zij kunnen bevelen, — '„want zij hebben de macht daartoe, — aan Frankrijk en aan „Duitschland om zich te verzoenen. Daarbij zij worden rijk door „ons, zij moeten ons dus finantieel steunen. Kick, de hier aanwezige Amerikaansche Broeder, die aan 't 20e Vredes-Congres „een • vlag ten geschenke heeft gegeven, waarin alle nationale „kleuren der wereld vereenigd waren, moet voor dat bevel en dien „geldelijken steun propaganda gaan maken in zijn land.

„Ik spreek hier namens alle landen, vertegenwoordigd op het „20e Vredes-Congres. Zij willen dat onze Maconnieke Internationale „Vredes-manitestatie de tusschenpersoon zal worden van het volk „en de Volksvertegenwoordigers.

„Ingevolge deze opdracht sta ik er op U mede te deelen, dat „wij, vrijmetselaren, krachtens ons ideaal, krachtens onzen plicht, „en krachtens ons eigenbelang onvermoeid moeten strijden voor

Sluiten