Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aldus werden twee millioen broeders, over het algemeen in hun maatschappelijke positie van zeer veel invloed — voor het groote doel, de geleidelijke ontwapening tusschen Frankrijk eri Duitschland, geïnteresseerd en aaneengekloroken.

De kosten van het materieele bedrijf van I. B. waren niet gering. In 1913 bedroegen de ontvangsten 25.000 francs. Of men volledige en betrouwbare specifieke opgaven' van inkomsten en uitgaven ontving van Quartier-la-Tente? Wel bracht hij verslag uit van giften ontvangen uit Frankrijk, België, Italië, Nederland, Zwitserland, Spanje, Duitschland, Luxemburg, Rumenië, Turkije en de Scandinavische Staten. Maar met hoeveel ponden beladen hij van zijn bezoeken bij den Hertog van Connaught terugkeerde of hoeveel hij zich in 't belang (van 't I. B. door andere broeders liet toekomen, verklapte hij, trouw aan de Statuten van I. B., nooit. Doch de fungeerende Grootmeester, Lord Ampthill, prees het I. B. zoo uitbundig aan (zie Bulletin 36), dat men moeielijk kan aannemen dat het Engelsche hof en de Engelsche Grootmeester, de Duke of Connaught, het bij die platonische sympathie-betuigingen gelaten hebben. Trouwens de draden van heel dezen strijd tegen het Duitsch militairisme moeten wel geheel en al in Britsche handen hebben berust.

Men heeft volgens Grey en Lloyd Georges zooveel menschenlevens nog voor de eindvictorie in den vredesstrijd over; Zou het begin van dien strijd zonder geldelijke kosten van Londensche zijde gepaard zijn geweest?

Té Londen stichtte L B. ten dienste der Vredes-Komedie en tot versterking der actie van uit Engeland, „The MasonicInternational rendez-vous, pi de „Polyglotte-Loge".

\De actie van het I. B. tegen het Duitsch milirairisme en zijn Opperbevelhebber volstond niet, zoolang ook het Habsburger-Vorstenhuis niet- onderwroet werd. Ook . deze taak nam h B. op zich.

L B. knoopte „excellente relaties" aan met de Vrijmetselarij in Servië.- De Grootmeester Swetanir Nicolajewic, gewezen Minister-President, richtte onder leiding en op advies van I. B. in Oot. 1908 aan alle met het I. B. verbonden Loges van Europa' een smeekbede. Hij deed een beroep op de Organisatie om „den Serviërs in hun strijd tegen Oostenrijk voortdurend den daadweikelijken steun van alle macon-broeders fe verleehen. VóóY alles mochten de Broeders in de liberalistische dagbladen van alle landen voor de zaak van Servië met echten broederzin optreden".

De Loge van Belgrado ressorteerde onder het Groot-

Sluiten