Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oosten van Buda-Pest, waartoe Kossuth en alle kopstukken van het radikale Magyarendom behoorden. Ook zij moesten in de Entente treden tegen de Centrale Machten.

Van daar doorreisde de Servische Grootmeester Europa, in 't belang der pacifistische beweging en hield zich vooral op tót bespreking der gewichtige zaak te Neuchatel en bij de broederen te Parijs en Rome. De Servische Grootmeester heeft in de voorbereiding van den aanval der Servische geheime Genootschappen op Oostenrijk in volkomen overeenstemming met het I. B. gewerkt. Geen wonder dat het om zijn verbazende activiteit |en zijn gewichtige diensten door het hof van Engeland geprezen werd. En zijn Loge te Belgrado op haar beurt stond weder in nauwe verbinding met de „Narodna Adbrana". Van dit samenzweerderscomplot tegen Oostenrijk en zijn troonopvolger waren Ciganowitsch en Tankositsch beiden bestuursleden, 't Waren vrijmetselaren en handelden uit maconnieke corporatiegeest tot verovering van den wereldvrede. Zij genoten hun opvoeding van het I. B. en de door het I. B. verspreide organen.

Hebben zij op commando van de Entente van uit Londen den casus belli in 't leven geroepen ten einde Oostenrijk tot oorlog te dwingen? Heeft het I. B. hierin ook tusschenpersoon gèspeeld? ■ Heëft I. B. Londen er van verwittigd, dat Duitschland hoogstwaarschijnlijk wel rijp was om op commando der Broeders en hun rooden aanhang de wapenen op de knieën stuk te slaan en den weg naar Berlijn voor de Entente open te stellen? Vragen die zeker gesteld, zoo al niet bevestigend beantwoord, kunnen worden, te oordeelen naar de vreugdekreten over het enorm • succes, dat het antimilitairisme jder 'Entente en kier Organisatie had in de laatste jaren, die den wereld-oorlog voorafgingen.

Krachtig werd deze Entente-werking gesteund door de Broeders uit Weenen, onder leiding van Dr. Fried.- Oostenrijk, naar men weet, verbiedt elke vereeniging met Revolutionnair streven, doch kon er moeielijk buiten de Duitsche broeders, in Oostenrijk woonachtig, tot vergaderingen in eigen tempels toe te laten. Dit remmen van de schoone Vredesbeweging prikkelde i dezen vurigen leider ten zeerste. De 13 Duitsche loges, de gehoorzame dienaressen van het Hongaarsch Groot-Oosten, belastten zich op Fried's onverpoosd opwekkingswoord met de uitvoering der instructies van Neuchatel en wedijverden met hun Hongaarsche mede-broeders in pogingen om de Oostenrijk-Hongaarsche troepen op een gegeven oogenblik te immobiliseeren ten bate der Entente.

Sluiten