Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Het Militairisme", verklaarden zij met een woord van hun leider, „is de vergiftiging van een volk". Wanneer eenmaal elke Republique Francaise der wereld federatief met de andere verbopden zal zijn, zal het voor de leidende Maconnerie onmogelijk wezen, voortdurend twee giftbronnen van hun onmetelijk rijk in het hartje van Europa te moeten dulden. Beide schrille wanklanken hadden te zeer den vrede en de harmonie van het maconniek Paradijs op aarde gestoord. Het goüden tijdperk kon niet aanbreken voor dat zij Voor immer waren gesmoord.

Door Fried en Hevesi geleid, waren dan ook' alle Hongaarsche Loges en hun Oostenrijksche onderhoorigheden binnen korten tijd met de Belgische broeders de meest geavanceerde Entente-kopstukken van Europa. Beiden Groot-Oosten stonden aan de spits van de legerkorpsen die in triumphtocht naar Berlijn zouden opmarcheeren en in de Sieges-Allee, met de verdwijning van het Militairisme, den opkomenden dageraad van de verbroedering der volken zouden gaan begroeten. Hevesi en Fried stelden zich daartoe in nauwe verbinding met de Tzechische en Duitsche broeders in Bohemen en door middel van den Internationalen Pacifistischen Onderwijzers-bond hadden zij het geluk al zeer spoedig 't heele land voor den wereldvrede, resp.- de Entente te winnen.

Voor het ouwerwetsch Gezag was het een buitenkansje dat toen spoedig de moord van den Oostenrijkschen troonopvolger, het sein gaf aan de Entente om tegelijk van Italië, Rumenië;, Servië, Hongarije, Rusland, Frankrijk en België uit den inval te doen in de Centrale Rijken. Had de Organisatie ten gunste der Entente nog twee jaar lang de Oostenrijksche en Duitsche militaire macht kunnen ondermijnen, dan was. het gedaan geweest — de tegenspoeden van Oostenrijk in den aanvang van den oorlog in Servië en Gallicië ondervonden, getuigen het, — met den troon der Habsburgers en Hohenzollerns.

De Centrale te Neuchatel organiseerde tevens de maconnieke Volksvertegenwoordigers der verschillende Parlementen. De Loge hoort immers ook de verhoudingen van volk tot volk te regelen. De Fransch-Engelsche Entente ving met het oog daar op aan met een internationale Overeenkomst tusschen Fransche Deputés(en Engelsche afgevaardigden door Loge-banden onderling verbonden. Door verschillende bezoeken beurtelings in de Parijsche en Londensche tempels hadden zij elkander goed leeren „verstaan" (entente.) Zij waren het erover eens geworden welken kant

Sluiten