Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het uit moest ten einde de wereldheerschappij der Organisatie te verzekeren en welke de buitenlandsche politiek van beide landen diende te wezen tot vestiging van de wereldrepubliek (la Maconnerie Universelle.) Nadat alles nauwkeurig bepaald en vastgesteld was.tusschen de Vertegenwoordigers van beide souvereine volken kwam ten slotte Eduard in Parijs met zijn hooge autoriteit het interparlementair Verbond plechtig bekronen als type hoe in ieder hoogstaand Jand de internationale verhoudingen door het volk of zijn tolk, het Qroot-Oosten, hoorden geregeld te worden.

Het I. B. hield voor deze Organisatie niet alleen de lijsten bij van de Parlements-leden van ieder land. Het drukte hun tevens hun maconnieken plicht op 't hart om zich bij de resp. radicalen club van hun Parlement aan te sluiten, de bindende besluiten dier club als goede macons uit te voeren en zich met de correspondeerende clubs van het een of ander buitenlandsch Parlement in 't belang der Organisatie in verbinding te .stellen. Aldus kon de discipline onder haar onderhoorigen door de Maconnerie Universelle stipt worden gehandhaafd. Van dezen parlementairen weg 'hing trouwens het succes der Entente af. Zij kon maar al te zeer geblameerd worden tegenover de geschiedenis, wanneer iedere voortvarende geest gewoonweg vrijheid had om zelfstandig over te gaan tot de praktijk van de anti-militairistische theoriëri, door Entente en I. B. over de wereld gezaaid. Solidariteit, waar Congressen, Conferenties, Loge-vergaderingen, Bulletins, halfen heel Officieele Organen, Redevoeringen enz. steeds op aandrongen, was de noodzakelijke voorwaarde tot slagen. Aan het organiseerend talent van het I. B. dat het revolutiemaken en het uitvoeren van zijn ideeën op eigen handje door ieder individu voorkwam, komt namens < e daardoor niet geheel gedecimeerde Europeesche ■ bevolking dus alle hulde toe. En aan de loges van Romaanschen ritus op het Vasteland van ons werelddeel moet eveneens de grootste lof worden toegezwaaid. „Om aan Engeland en Amerika alle verdriet, schande en broederleed te besparen", gaven zij op de eerste aansporing van datzelfde I. B. steeds onbezweken -van hun voorbeeldige trouw en blinde onderwerping aan de maconnieke autoriteiten getuigenis. Dat „present kapitein!" op 't eerste teeken door iederen macon, zelfs uit de^ hoogste maatschappelijke kringen, gesproken, bewijst overvloedig, welke waarde de Organisatie hecht aan discipline, wanneer deze maar tegen Gods ordinantie en voor de emancipatie der menschheid werkt.

Sluiten