Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den „kuituurkamp" wilden ontnemen. Dra was de vrede met Rome gesloten.

Duitschland erkende het Vaticaan als de meest belangelooze arbiter in nationale geschillen. Het verklaarde, tegen alle loge-verdachtmakingen in, dat de pauselijke invloed een der machtigste factoren was tot bevestiging van 't Keizerlijk Gezag. Rome, wetende dat Sint James na het fiasco met den Duitschen kultuunkamp, een nieuwe poging tot ondermijning van het Gezag in Midden-Europa zou wagen, deed, ondanks aller verbazing, door het Duitsch Centrum het Militairisme in hun iand tegen de naderende Revolutie versterken, de oorlogsbudgetten met bereidwilligheid stemmen en zich aan Moltke's stramme krijgstucht in liefde voor de oud-Duitsche tradities en voor Duitschland's nationale zelfstandigheid onderwerpen.

„Wee hem!" klonk het nu van uit Italië, wee hem, die ten „nadeele van Vrijheid en Vooruitgang met den vijand der Vrijmetselaren een verbond sluit! Wee hem die luistert naar de stem uit "het graf van een sinds lang uitgestorven wereld! De Vrijmetselarij „verbindt zich aan niemand. Kind der Vrijheid en van het Recht, „zal zij tot het einde gaan op den weg die de wet der Ontwikkeling haar heeft gebaand! Wee hem, die haar daarbij in den „weg treedt!"

Niet vervaard door dit geraaskal verkondigde de Paus zijn meening, dat een afschuwelijke epidemie niet wreeder had kunnen woeden over Europa dan deze georganiseerde Jan Klaassen. 't Was boerenbedrog de onontwikkelden te suggereeren, dat zij geen hoogere, alleen hun eigen wetten hadden na te leven:; — dat zij, gelijk in verstandige vermogens met iedereen, zich ook gelijke genietingen moesten verschaffen, — dat zij bij alle nooden in ware broederliefde en broedertrouw door de Loge-mannen geholpen zouden worden. Dat was apenkooi voor het stemvee, dat ten gerieve der Organisatie, de Staatsmacht moest veroveren en behouden.

Door deze houding van de Centrum-fractie, die den Paus trouw volgde, bleven de revolutie-geesten uit België, Italië, Frankrijk en Hongarije aangewezen op de Loge-broeders in Duitschland. Uitsluitend door dezer bemiddeling konden zij aan Engeland het Protectoraat van Midden-Europa verzekeren met verdrijving van het oude Deutschtum.

Alleen magonniek wroeten en woelen, vrijheids-theoriën en quasi philosophische levensbeschouwingen, konden het Duitsche volk los maken van zijn Vorst en het, wanneer het uur der Entente sloeg, ontrouw doen worden aan een Gezag,

Sluiten