Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land werd uitgeroepen. Niets moest daarvoor gespaard worden.

De negentiger jaren gingen voorbij in pacifistische redevoeringen. In pacifistische dagblad- en tijdschriftartikelen. In pacifistische congressen. In pacifistische vredes-conferenties. In pacifistische proeven van scheidsrechterlijke uitspraken in de geschillen van staat tot staat. In pacifistische pogingen tot geleidelijke ontzenuwing, door binnenlandschen en buitenlandschen drang, van Duitschlands weerkracht en legerdiscipline. Want een macht, die zich dorst wapenen in dezen tijd, zou een struikelblok blijven voor den wereldvrede.

Hoe streelend het lokaas uitnoodigde, het Duitsche volk liep niet in de Engelsche vangnetten. Toen stichtte de ongeruste Zeeën-bedwinger het Int. Bur. tot organiseering van den wereld-vrede en van de ontwapening der volken. Alles moest beproefd om Jong-Duitschland op den troon van het keizerlijk feudale Duitschland te verheffen. Het Jong-Duitschland van de vrije gedachte en van den arbeid (de roode broederen) De Entente Cordiale tegen het Duitsch Militairisme kreeg haar beslag.

Kraft uit Dresden was de eerste onnoozele, die in zijn kortzichtigheid het Entente-paard binnen de Duitsche veste haalde. Overbluft door de pacifistische rechts- en vrijheidsidealen, viel hij*.Le Foyer op het Brusselsen internationaal Congres van 1904 onmiddellijk bij, toen deze met zijn plan tot oprichting der „Deutsch-Französische Liga" optrad.

„Niets was meer urgent, dan dat de Organisatie zoo spoedig „mogelijk deze Liga.tot stand bracht. Hij drong bij de Oroot-Loge „van Frankfort, de eenige op dit Congres aanwezig, er op aan, „dat zij de koe bij de horens zou vatten, alle andere Duitsche „Loges zich bij deze Loge doen aansluiten en niets onbeproefd „zou laten om den Fransch-Duitschen vrede tot stand te' brengen".

Kraft had daarmede zeer roerend gesproken. Niemand der aanwezige broeders, ook niet van Fransche zijde, opperde nog eenig bezwaar. President Cocq besloot daaruit onder levendige instemming van de gansche vergadering, dat iedereen dit verheven plan zou steunen.

De Entente in April van 't zelfde jaar opgericht, kon door Krafts toezegging, hopen op een gelukkig slagen van haar streven. In Duitschland zelf zou een machtige, invloedrijke partij met haar den arbeid deelen.

Hoe meer de Duitsche Broeders onderling, en dezen weder met de Fransche, Engelsche, Belgische en Italiaansche, vereenigd zouden worden hoe hooger de kansen van Eduard

Sluiten