Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar onafhankelijkheidszin, haar haat tegen alle superioriteit en haar Pacifisme, kon deze niet meer onder haar oogen dulden.

Men mag zich niet verwonderen over het gebrek der Duitsche broeders aan nationaliteitsgevoel. De geest der Vrijmetselarij is immer cosmopolitisch geweest. De opvoeding in de Loge is wel niet anti-nationaal, maar ook niet er op gericht om de goede overleveringen van het Duitsche volk hoog te houden. De broeders Professoren aan de Duitsche Universiteiten hebben veel boedhisme en vooral veel Engelsch in de intellectueele kringen geimporteerd. Dit heeft gaandeweg het alte-Deutschtum grootendeels verdreven. De zucht van honderden vooraanstaande Duitschers om met Frankrijk en Engeland „pacifiek" samen te gaan in de laatste 15 jaar en op allerlei gebied Frankrijk en Engeland na te apen, is de vloek van deze booze daad. De straf is wel zwaar geweest: het geneesmiddel wel bitter.

Zijn daarom de voormannen der Deutsch-Französische Liga van landverraad te beschuldigen? Werden zij niet eerder van achterop vooruitgedrongen door dien gril om de oudduitsche tradities voor de anglo-Fransche cultuur prijs te geven? Gevoelden zij zich niet geroepen de christelijke beginselen, welke Duitschland sterk en groot hadden gemaakt, te verjeugdigen door de nieuwste maconnieke snufjes op' beschavingsgebied ?

Daarom schrikte niet een van deze Duitsche geleerden terug voor de gevolgen, die het inhalen van 't Pacifistisch en Internationalistisch paard, voor hun zaken, familie-leden en geboortegrond met zich kon voeren. Zij waren verblind voor de alles beheerschende macht hunner aangebeden Loge, en de op haar wenken vliegende sociaal-democratie. Geen oogenblik twijfelden zij aan het succes der moderne hervorming en der algemeene pacifistische beweging, waar de Loge zich voor gespannen had. Zij waren diep overtuigd dat „sans conflit sanglant", zonder slag of stoot, de Centrale Vorsten hun troon en kroon ter beschikking zouden stellen van de Loge, die het souvereine volk vertegenwoordigde. Zelfs Wilson, de knappe historieprofessor, de fijne diplomaat, die als President der Vereenigde Staten zoo veel achter de coulissen heeft kunnen vernemen, begrijpt niet hoe dat handig opgezet Pacifisme-zaakje nog op zoo'n wereld-oorlog is kunnen uitloopen. De overwinning der Wereld-Republiek was zoo verzekerd !

Is dan den macon door zijn Organisatie alle vrijheid van

Sluiten