Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken ontnomen? Heeft hij haar dogma's maar onderworpen te slikken? Is ieder broeder niet meer zoo zich zelf, dat hij geen den minsten twijfel aan 't succes of aan de moraliteit van een maconnieke beweging mag opperen, zoodra het I. B. een actie, b.v. de pacifistische, als algemeen streven van alle binnenlandsche en buitenlandsche Loges ex cathedra verklaart? Had de Duitsche broeder, die met verbreking zijner zware eeden van trouw bij zijn opneming in de Loge gezworen, in den strijd zijner Organisatie voor den Wereldvrede, nog Duitsch of militairistisch durfde denken, zooveel te vreezen?

Van de pl. m. 300 organen der verschillende Loge-groepen der wereld heeft er niet één gewaarschuwd tegen de eventueele gevolgen van den Entente-arbeid onder pacifistische vlag. Allen juichten de algemeene verbroederingsplannen en de stichting der wereld-republiek van harte toé. Ook in dat gedeelte der Pers waarvan het bedrijfskapitaal grootendeels in handen der broeders zit, kon men nooit anders dan. de eerlijkste bijvals-betuigingen lezen voor het Pacifisme, buiten de tempels gebracht. Trouwens deze bladen zullen wel onkundig gehouden zijn van de gevaren voor oorlog, waaraan de openbare of stikemme verbroedering der volken was blootgesteld.

Kort na het uitbreken van den oorlog hebben verschillende Loge-groepen van Duitschland hun internationalisme opzeggende plechtig verklaard, dat hun Organisatie, niets uitstaande hebbende met de plannen der Entente, alle solidariteit met de Fransch-Engelsche verbroedering verbroken heeft.

Duitschland's Loge-groepen, kweekplaatsen voor het moderne idee Vrede door Recht, Recht door Wereld-republiek, en Wereldrepubliek door omverwerping der Midden-machten!" zijn de volgende :

I. Grosse National-Mutterloge, „Zu den drei Weltkugeln" in Berlin opger. 1740, 150 tempels, 16.894 leden. Beschermheer Br Friedrich Leopold, Prins van Pruissen. 1)

II. Grosse Landesloge der Freimaurer von Deutschland in Berlin. Opger. 1770, 141 Johannis Loges, 15.273 leden. Beschermheer Br. Friedrich Leopold, Prins van Pruissen.

1) Het vorstelijk beschermheerschap zou, meende men in Duitschland een rem zijn voor de evolutie naar de Revolutie en naar de toepassing der maconnieke idealen op politiek en sociaal gebied. In 1891 ontzegde bovendien het Polizei-Presidium in Duitschland alle vrijheid tot politiek drijven aan de Loges en de deelname van het Duitsche volk aan de Wereld-republiek. Toch vonden de broederen gelegenheid voorde nieuwere kuituur op te komen.

Sluiten