Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V.

Dood aan 't Militairisme!

Elke historieschrijver geeft onverbiddelijk af op het egoïsme van den Engelschman. Over het kabinet van Sint James heeft de geschiedenis in de hersenen der geheele menschheid als vastgenageld het epitheton ornans: „La perfide Albion".

Nooit is beschuldiging meer ongegrond gebleken. Juist het Britsch bewind heeft ten allen tijde tot bloedens toe gestreden om vooral aan de kleine landen en kleine luijden de zegeningen van onafhankelijkheid en zelfregeering, m. a. w. van vrijheid en van recht te verzekeren.

Niet alleen Engeland's ideaal was het, doch heel zijn raison d'être om niemand andermans dienstknecht te laten blijven, iedereen absoluut vrij te maken en de geheele menschheid in 't bezit te stellen van haar onvervreemdbaar recht van zich voor zijnen zoo uiterst hoogstaanden weldoener te Londen op te offeren.

Sint James richtte zelfs een Maconnerie op om den minsten aardbewoner uit zijn staat van dienstbaarheid te verlossen en hem toch maar zijn zinnetje te kunnen geven. In zijn edelmoedigheid vereenzelvigde dit Kabinet zicht zelfs met het werk zijner handen: „La Maconnerie, c'est moi". — „Wat gij aan den minsten van mijn metselaren gedaan zult hebben, hebt gij aan Mij gedaan! Louter omdat zij zoo voor volksverheffing kampen".

Deze Maconnerie had, namens Sint James, tot speciale taak alles in binnenlandschen en buitenlandschen staat correct

Sluiten