Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zagstheorie vormden zij met hun zonen een ondoordringbare borstwering. Diep gegriefd over zooveel ondank, teleurgesteld in zijn ideaal om de laatste barbaren-vorsten het hoofd op het schavot te doen verliezen, verhinderd om door recht voor allen vrede aan allen te brengen, veroordeelde St. James het Militairisme ter dood. Dit vonnis zou vóór alle andere terechtstellingen worden voltrokken. Elk land, dat de vrijheid voor zich opeischt de kwistige, gulle vrijheidsverzekeringen der Britsche kuituur voor als nog niet te aanvaarden, verdient de recrrtmatige verontwaardiging der drie hoogste sporten der maatschappelijke hiërarchie. Dat land verlaagt zich tot den rang van een barbaarsch-militairistischen Staat. De Barbaren mogen dit al reactie tegen de Revolutie noemen, uit jong-Europa zullen zij verdwijnen.

Wat dan wel het barbaren-systeem van zelfverdediging, alias Militairisme, aan mag kleven?

Iedere soldaat, bevel-hebber of niet, moet zijn eigen willetje wegcijferen. Hij moet louter willen wat het Vaderland wil, wanneer het dat wil, en op de wijze waarop het dat wil. Ieder niet-ontaard barbaar zegt: „Ich habe ein ambt, und keine meinung!" hoe kostbaar eigen zienswijze in eigen oogen schijnt. Van den hoogste tot den laagste en van den laagste tot den hoogste, vraagt de barbaar wat het algemeen belang van hem vordert. Wanneer het vaderland aan een dezer barbaren het bevel opdraagt, d. i. hem uit doet maken wat hier of daar in een bepaalde omstandigheid 't algemeen belang eischt, dan is zijn tegenwoordigheid van geest, zijn scherpte van blik, zijn onbevangen oordeel, zijn trouw, eerlijkheid, toewijding aan ondergeschikten, eerbied voor het hoogere. ontwikkeling, kunde van militaire zaken, enz. sinds jaren op den toets gezet geweest. Daardoor kunnen de onder-barbaren dezen boven-barbaar steeds op ouwerwetsche manier met blind vertrouwen volgen tot in den dood ter liefde van het vaderland.

In dit oud-Duitsch barbarendom zit daarenboven nog een edeler iets, uit hoogere sferen over hen neergedaald. Het doet hen met begeestering hun eigen willetje verzaken. Het bezielt hun met bovenmenschelijke overwegingen en staalt met bovenmenschelijke kracht. Men zegt, dat zij nog den ouden God aanroepen en dienen. En iedere barbaar welke dezen ouden God niet bidden wil om kennis en kracht, toont zich eo ipso ongeschikt om uit te maken wat het belang der zijnen en van het algemeen meebrengt.

Sint James zag van zijn hoog standpunt daar boven op

Sluiten