Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lederen Franschman Vrijheid, Gelijkheid en Verbroedering ',',te brengen kon niet anders dan de Republiek ten. goede ''komen. Daarvoor was zij opgericht". -

Kaptein adjudant-majoor Bergère, van het lOUe LimeRegiment, secretaris van het Groot-Oosten, prees daarom officieel de Loges aan minderen en meerderen aan als uitstekende gelegenheden voor de officieren om in binnen- en buitenlandsche politiek de Republiek te dienen, tegen de instructies van den generalen staf in.

Ook moest de Fransche soldaat wel weten dat Gelijkheid en nivelleering der Superioriteit, 't meest in de Loge lot haar recht kwam. Op straat bracht de sergeant het militair saluut aan zijn kolonel. In den Tempel klonken beiden broederlijk met elkander. Daar buigde zelfs de majoor voor zijn korporaal-waschbaas, wegens bewezen diensten door de Loge als „Venerable" vereerd. Een dienstdoend Generaal werd afgezet omdat een korporaal-schoenmaker zijn hooge ontevredenheid over dezen chef betuigd had.

De Loge droeg zorg dat steeds een paar officieren in den Hoogen Raad, het Bestuurder Loges, zetelden. Die hooge machtbekleeders zonden onbeschroomd hun ondergeschikte officieren den boer op voor de politieke propaganda der Organisatie. Een épaulette-man, die de plattelands-bevolking dezen of genen stembus-candidaat aanprees als députe, die de Regeering zou noodzaken den diensttijd aanzienlijk te beperken en tot geleidelijke ontwapening te komen, bracht zelfs voor het meest monarchistische kiesdistrict, tegen alle pastoors in zijn rood of maconniek mannetje in het Fransch Parlement. En zou de Generale Staf daarover dien officier met een kwaad oog durven aanzien, dan was de Hooge Raad der Organisatie nog altijd daar. Dit machtig lichaam kon niet toestaan dat er één haar op 'smans hoofd daarom of om andere ïndisciphnaire gedragingen gekrenkt werd. Altemaal redenen te over voor den Franschen Officier om toe te treden.

De Logé bood ook de Officieren de brillantste relaties aan met industrieelen, financiers,^politici enz. Door dit broederlijk verkeer met deze hooggeplaatsten konden zij goede huwelijken sluiten, voorspoedige promoties maken en op schitterende dineetjes worden gevraagd. Tot aanvulling van hun tractement konden zij de broeders weder op hun beurt recommandeeren voor legerleveranties en zoo voorts. Enkel bij woorden liet men de propaganda, niet. Den natuurlijken weerzin, welke de Loge-broeders tegen de onderlinge afhankelijkheid der menschen hebben, hun 4

Sluiten