Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zucht om de minste openbaringen van dit samenhoorên met wortel en tak uit te roeien, in één woord hun strijd tegen het Militairisme, toonde het Dreyfus-relletje.

„Alles wit clericaal en royalist was, beweerden de Loge-, „organen, had met het militairisme in deze affaire samengezworen om de Republiek, het meesterwerk der Maeons, „aan de kaak te stellen. Daarom moest al dat Militairisme „met één slag vernietigd. De krijgsraad te zeer vermolmd „en voor geen verjeugdiging meer vatbaar, moest naar het „antiquiteiten-Museum verhuizen l"

Alle leden van den Hoogen Raad en alle deelnemers der Assemblée Générale der Loges vertoonden een meer dan 100 gradi'ge Fransche colère. Alle Loges protesteerden namens de vrijheid tegen de instellingen van orde en Gezag in het leger en tegen deze allerdroevigste afwijking van hèt „militaire esprit de corps" bij de aangewezen rechters in legerzaken. „Niets van de -zoo lang aangeprezen beginselen der maconnieke Broederschap vond men nog in de Armée!,, -- Broeder Augagneur, maire van Lyon, eischte in het openbaar de opheffing van Saint Cyr, van de Polytechnique en van andere inrichtingen, waar auditeurs en andere officieren werden opgevoed, onbroederlijk genoeg om mede-broeders leed aan te doen. „Recht was er in Frankrijk voor een officier niet meer te krijgen". De Loge'bewees echter nu eens voor goed door haar optreden, dat alleen onder haar schutse de soldaat veilig was tegen alle mishandeling zijner meerderen.

Dit soort propaganda bracht de Maconnerie tot bloei bij 't leger, 't Beruchte kliksysteem voltooide er de maconnieke verjonging door deze armée te zuiveren van alle barbaarsch-militairistische elementen. Een le luitenant was beslist anti-republikeinsch,» royalist, clericaal, anti-vrijheidsman, anti-verbroederings-gezind, als zijn achternicht ter kerke ging. Met de grootste nauwkeurigheid en met een meer dan bewonderenswaardigen ijver werd bij het Ministerie van Oorlog zijn kunde aan 't kerkgaan zijner familie getoetst. Hij kon alleen nog de fout herstellen door vlijtig Loge-bezoek. Zoo niet, dan was hij onbekwaam kapitein te worden. Hij kon het leger verlaten. Den br. '•. Minister was 't onverschillig dat de moderne cultuur van zoo'n officier eischte eerder de Loge dan zijn land te gehoorzamen.

Door deze Evolutie kwam 't Fransche leger met zijn br. militairen, in het teeken van het Pacifisme, of van de geleidelijke en gelijktijdige ontwapening terecht. Het ouwerwetsch Militairisme is er dood. Wanneer in '15 '16 en '17 de Entente

Sluiten