Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volken gerezen geschil zou aan een scheidsgerecht worden onderworpen. Ieder volk dat zich aan die afspraak niet hield, zou zich heel het overschot van de World-Commumty op den hals halen. En bij de beslissing van dien VolkerenRaad had iedereen zich neer te leggen, ook weder op straffe van de niet maische wederwraak van de Wereld-Republiek, wier vrede de onverlaat gestoord had.

Eenvoudiger oplossing voor het oorlogs-probleem was niet denkbaar. De Organisatie en Bourgeois, haar diplomaat, had er alle eer van.

De Barbaren, vonden zoo'n scheidsgerecht erg leuk. /.ij konden het echter met de wereld-hervormers niet eens worden omtrent de samenstelling van deze internationale jury. De Raad zou minstens voor o/10 uit kuituur-broeders bestaan. Daar tegen zou het laatste tiende gedeelte, door de genade der Evolutie nog niet van alle barbaarsche smetten vrij, het ten alle tijden moeten afleggen. Van den anderen kant liep het rechtsbewustzijn der maconnieke raadsheeren ge. aar te veel door Sint James te worden gesuggereerd. i -

Bourgeois' toenaderings-pogingen en wereld-repubhekplannen verliepen dus alweder hier in een diner-Entente en in Entente-diners van de gevolmachtigden. Zoo flink als de Germaansche magen toehapten op de in het Scheveningsche Kurhaus geboden banquets, zoo weinig gulzig waren zij op het door Bourgeois voorgehouden anti-militairistisch lokaas van de Haagsche Conferenties zelf. Daar werd hunnerzijds begrepen, dat alle deze toezeggingen van ontvoogding der thans genoeg vooruitgestreefde menschheid, van opruiming der superioriteit in alle vormen, van volkeren-fraterniteit en van aan, wending der bewapeningskosten tot philantropische doeleinden, een hinderlaag was voor hun nationale zelfstnadigheid, welke aan de groote wereld-republiek moest geofferd worden. Bourgeois cum suis was het zeker ernstig gemeend met deze uitnoodigingen tot ontwapening en wereld-vrede. Doch 't Germaansch vaderlands-gevoel kon voor al dat vele goede het bestaan van het zoo geliefd- Duitschland nog niet opofferen. Bourgeois' idealen mitsdien maar aan de evolutie van het rechtsbewustzijn overlatende, bepaalden deze gemachtigden zich er toe te Scheveningen eene fijne flesch te drinken op de gezondheid der Wereld-Republiek.

Te vergeefs böod Erlköning den Barbaren de schoonste Entente-dochters om hen óp 't Haagsche Vredesfeest zoet in slaap te (zingen, te dansen en te wiegen. Te vergeefs bedwelmde hij hun 't hoofd uit de beroemde Kurhaus-Keldersl Te (vergeefs was ook de bestorming van hun hart door gehemelte-

Sluiten