Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denlange Vredes-Conferenties, weder afgewisseld door kostbaar gebanquetteer, zijn vereischt om te beslissen wie niet, wie wel, wie het meest, wie het minst in den eerst gevolgden oorlog aan de Haagsche vereischten voldaan heeft.

De. Entente, die dit stel door haar gemachtigden deed bepleiten en vaststellen, gaf ze ter uitvoering aan de Senegaleezen, aan de Turco's, aan de Ghurki's en de Kozakken. Zij manoeuvreerde daarbij zoo handig met haar christelijke en niet christelijke dagbladen, dat de wereld steeds overtuigd blijft, dat zij alleen, volgens deze humane regels, voor de beschaving en het haasje, dat haar strop ontkwam, voor het Vandalisme streed.

De Opperadmiraal der Engelsche vloot, Sir John Gister, gaf er de juiste beteekenis van aan:

..En cas de guerre, dussè-je violer tous les Règlements de „toules les Conférences de la Paix, je n'ai qu'un but: vaincre. „Les diplomates s'arrangeront aprés".

De Haagsche Conferentie bezorgde de Entente tegenover haar barbaarschen vijand nog andere voordeden. Het jaar te voren had de Belgische Generale Staf iedere Belgische gemeente verplicht voet voor voet den doortocht der Duitsche troepen te betwisten en hun geheel uitgewerkte plannen tot locale verdediging door de schutterij in ruste voorgeschreven. Bij deze „garde civique" kwamen zich dan allicht vrouwen, grijsaards, kinderen in den strijd mengen. De vertoogen van Duitsche zijde, dat inmenging van burgerlijke elementen in militaire of oorlogszaken uit humaniteits-beginsel verboden moest -worden, werden door de Ententemeerderheid overstemd en de . franc-tireurs-praktijken, zooals Engelands vriend, Gambetta, die in 1871 ingevoerd had, grootendeels gewettigd.

Op die machtiging van den Haag werd het humaan, wanneer eenige sans-culotten-horden, te hooi en te gras uit de Intternationale roode broederen bijeengeraapt, in vereeniging met hun roetzwarte of gele kameraden uit Azië en Afrika op de zoo vaak gevloekte fabrieks-centre van Ruhr en Rheinvallei hun haat koelden. f|§||;

Een derde voordeel was dat deze gepermitteerde sansculotten aan de geregelde troepen zeker aanleiding zouden geven tot „atrocités". Naar aanleiding van dien zou het de, Entente-pers niet aan stof ontbreken om, het wraakgeroep tegen den Kozakken-geesel overstemmende, in de toekomst alle productie uit het land der Barbaren en niet het minst deze Barbaren zelf gehaat te maken.

Sluiten