Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een vierde succes van 't fopspeentje van den Vrede. Haar honderden pers-organen, tijdschriften, pacifistische- en ontwapenings-vergaderingen staken uitbundig de loftrompet over den aantocht van den door de Evolutie voorbereiden wereldvrede. Het algemeen rechtsbewustzijn, „la Conscience universelle", door Leon Bourgeois aan de menschheid in plaats van het „droit-divin" ingegeven, kon nu absoluut zwijgen over de woelingen in de Anarchistische Z. Amerikaansche Republieken, over de onmenschelijkheden in den Balkan enLibye, over de Vereenigde Staten en de bezetting van Panama, over Transvaal met zijn concentratie-kampen en zijn onteigening van niet-Engelsche ondernemingen en bezittingen. Hetzelfde rechtsbewustzijn kon den dapperen Boeren, reeds van te vóren als buit toegekend aan de Britsche goud- en diamantexploitanten verbieden, zelfs zich in den Haag te doen vertegenwoordigen of er over hun belangen te doen spreken. Wel kon dit rechtsbewustzijn een oogenblik den gemartelden held te Parijs een „Vive Kruger! A bas Chamberlain!" toeroepen. Maar het jubelde nog harder in dezelfde straten bij de opname van 't land van Jeanne d'Arc in de Wereldrepubliek: „Vive 1'Angleterre! Vive Eduard VII".

In de Vereenigde Staten incarneerde zich het wereld vrede-idee der Maconnerie in de Carnegie-stichting. De geest van dit instituut was niet minder dan die van Bourgeois' werk in Europa, het product der heete tranen der broederen over het Duitsch militairisme. Het Groot-Oosten hier allieerde zich met Frankrijk en Italië tegen de „Teutonischen Kaisermachte Centraleurópas". Toen deze niet onmiddelijk onder hun onbloedigen aanval wenschten te verdwijnen, bouwden dezelfde Pacifisten honderden munitie-fabrieken tegen hen. Vooral deze grenaten-aanval op het Barbarendom heeft in den loop der tijden de verdenking bevestigd, dat de Organisatie steeds haar leelijke dingen achter mooie namen verbergt. j;De Vrijmetselarij", schreef „New Age" (Oct 1914) „bestrijdt het Militairisme. Onze Amerikaansche idealen ver„oordeelen het regeeren bij de Gratie Gods der Koningen".

Met deze pacifistische stichting konden nu de Amerikaansche vrijheidsmenschen, achter hun masker verborgen, kloek den voor-ooriog aanvaarden tegen het Duitsch autoriteitsbeginsel „in Gottes Namen". Zij diende hun om dapper de nieuwere cultuur op haar hoogte-punt te brengen, daar waar Britannia met haar regeling der golven, ook de opperheerschappij van het vasteland voert. Zou ooit blijken, dat dit

Sluiten