Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toppunt van internationale Fraterniteit niet dan over bergen lijken en door stroomen bloeds te bereiken zijn zou, dan zou het niet den broederen, die met hun Camegie zoo voor wereld-vrede hadden gezwoegd, maar wel den Barbaren, dié hem afgewezen hadden, verweten worden.

Carnegie maakte met 10 millioen dollard deze vredesbeweging der broederen kapitaalkrachtig. Met zooveel geld zou toch Wel de menschheid tot een hooger stadium van ontwikkeling overgaan, 't Ruw geweld der midden-Europeesche Vandalen zou nu toch wel plaats moeten maken voor moreele kracht! Wanneer toch bleek een humanistische wereld-hervorming met zooveel materieele middelen ooit op een fiasco te zijn uitgeloopen?

Met de rente van dit Fonds zijn de kosten gedekt van de profeten, denkers, dichters, volkstribuuns, tafelredenaars, volksvertegenwoordigers, politici, journalisten, schrijvers, romanciers en tutti quanti, die over wereld-vrede, verplichte arbritage, internationale bonden en gerechtshoven een publieke opinie gingen vormen. In boeken, romans, tijdschriften, dagbladen enz. kon er kwistig reclame mede worden gemaakt tegen nationaliteits-gevoel en lands-verdediging uit vaderlandsliefde en voor internationale samenhoorigheid. Het teveel van het eerste en het te kort van het laatste zat bij de Teutonen den wereld-vrede erg in den weg. Ook het onderwijs werd er mede dienstig gemaakt aan de verspreiding van de nieuwere vinding dat „de kracht van een ethisch beginsel alleen kracht is". Wanneer de roode proletariërs van Londen, Parijs, het Walenland enz. Duitschland te lijf wilden, moest zedelijke overtuiging uit 't land houden.

Maar wie, in de fraaie Carnegie-theorieën, zal het nieuw geworden internationaal rechtsbewustzijn kracht van wet geven? Welk booger Gezag zal de uit den middeleeuwsche baierd herboren rechtsorde met haar grondslagen van onverstoorbaren wereldvrede handhaven en sanctie bijzetten?

De oplossing van dat laatste vraagstuk in het groot vredes-probleem berust bij Sint James. Londen zal eerlang de zetel worden van de internationale gemeenschap, zooals. het eerste Rome dit geweest is bij de heidensche en het tweede Rome bij de christelijke beschaving. Hoogere politiek laat vooralsnog dit punt in 't midden. De uit dit fonds betaalde propagandisten hebben op delicate wijze naar plaats en personen deze oplossing bij 't publiek te verzwijgen of voor te bereiden.

Op kosten der Stichting maakten de uitmuntendsten der

Sluiten