Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Broederen studie- en propaganda-reizen door Europa, Azië, N. en Z. Amerika. Dan werden wederom andere wandelleeraars door het Camegie-fonds uitgezonden om het resultaat dier economische, juridische en historische onderzoekingen alom tot gemeengoed te maken. Het volk werd met ijver voorgelicht en ontwikkeld omtrent den nieuwen koers, welke- onze ,planeet zou nemen. Een reuze-organisatie tot vestiging van den permanenten vrede omspande als een netwerk den heelen aardbol. In vele wereldsteden had de stichting haar internationale bureaux, waarmede menig broertje

; een aardig broodje verdiende. Deze bureaux correspondeerden met het hoofdbestuur over dé handelingen der door hen gecontroleerde en bespionneerde Diplomatie ter dier plaatse en over de gebeurtenissen welke zich afspeelden in de internationale politiek. Zoo bleef, niet minder dan welk Kabinet van Buitenlandsche Zaken, het hoofd-bestuur door bemiddeling dezer agentschappen, volkomen op de hoogte der verhoudingen van Staat tot Staat. Het bereidde er zich op voor om in de World-Goimmunity eenmaal krachtig deze verhoudingen te regelen.

Intooming van de dollard-woede onder de Broeders, zelfbeheersching van die passies, welke sinds Abel en Kaïn tot strijd en 'oorlog leiden, had niet minder op het Vredesprogram der IJarikee's kunnen istaan. Ook de onderdrukking van schaamtelooze aanmatingen van grcotere tegenover kleinere Staten, b.~V. de opslokking van het Panama-kanaal, de tractaten-schennissen van Sint James enz. Men miste eveneens het herstel en de handhaving van de ouwerwetsche

- rechtsorde in de Fransche en Z. Amerikaansche Republieken. Daarvoor was echter 't Program niet eerlijk en ernstig genoeg. Zijn Vrijheids- en Gelijkheids-propaganda, uit het Fonds bekostigd, voerde eerder tot anarchistische stemming en tot voortdurenden aanwas van die volks-hartstochten, welke onvermijdelijk het laatste overschot der christelijke beschaving met geweld zouden trachten te verdringen.

Hoeveel pers-artikelen en met welk bedrag de resp. journalisten in dienst van den wéreld-vrede uit dit Fonds betaald werden, zal de geschiedenis later melden. ,

Men kan echter reeds thans constateeren, dat al wat de menschheid bij eenige mogelijkheid kon doen om zich zelf door eigen middelen een permanenten vrede te verzekeren, niet nagelaten is. Zij heeft het, zelfs gebracht tót het feit, dat de Entente op pacifistische wijze, ondanks al haar enorme hulpmiddelen den wereld-vrede niet brengen kunnende, er toe

Sluiten