Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in gemeen Overleg, ten behoeve van de Entente én ten ïiadeele van de Centrale Machten, alles recht gemaakt wat krom en alles krom wat recht is. Ieder keert dan met zijn deel „Buitenlandsche berichten" ter nadere verwerking naar zijn bureaux terug. Het souvereine Fransche volk kon zich daarbij verkneukelen met de vrijheid van drukpers in de Republique. Uit de Entente-bladen, „Times" en „Daily Telegraph", konden de Fransche couranten immers nog vrijelijk, zonder nadere toestemming van het „Bureau de la Pres"se", alle draadberichten overnemen?

Dit Regeerings-journalisme houdt tot den laatsten dag Europa in den waan, dat dank de Pacifisten-beweging, nooit de oorlog tusschen Japan en Rusland uit zal breken; — dat de „affaire marocaine" absoluut zonder eenige politieke beteekenis is; — dat niet 's Keizers afschuw voor een bloedigen oorlog uitsluitend den getarten Duitschen leeuw in 1905 bedwong, maar Delcassé's beleid en liefde voor den vrede, — dat groote oorlogen in den modernen tijd van beschaving tot het onmogelijke behooreh, — dat, nu alles voor vrede werkt, niemand in de oorlogstoebereidselen een strijd tegen Duitschland moet meenen te ontdekken, enz. enz.

Ondanks alle humbug overtreft niets de wondermacht van Delcassé's pers-praatjes. De artikelen-schrijvers suggereeren iederen verheven geest, dat Duitschland tot ontwapening hóórt over te gaan. Terzelfdertijd verkrijgen zij in de Ententelanden van de publieke opinie, na de door hen feestelijk bezochte vloot-parade in 1909 op de Theems, dat de Britsche vloot dóór den aanbouw van eenige dreadnoughts versterkt wordt tot afweer van de beraamde Duitsche Marineaanvallen op Engeland's kust. 't Jaar daarop hebben deze Entente-journalisten de groote manoeuvres mee mogen maken derzelfde vloot, bij de vooroefeningen, in het bloqueeren van Duitschland. Delcassé-knechtjes doen naar aanleiding daarvan de wereld de pijnlijke mededeeling, dat van Bremen uit een groot getal schepen dien dichten Britschen gordel door kan breken. Aanstonds tasten wederom Engelands Kolonieën voor nieuwe schepen in den zak en dat, o wonder, te midden ivan het sterkste en ernstigste streven naar ontwapening. Niet één pacifist, niet één socialist, niet éen internationale, niet één anti-militairist, zelfs niet één maccon pruttelt tegen. [Zij dommelen bij het samenpakken der wolken, ondanks alle krijgsgeschrei der volken in zoete vredes-droomen voort. De Chineezen rukken op tegen Japan en Corea. De Amerikanen verjagen Spanje uit Cuba. De Britsche cul-

Sluiten