Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuur vraagt Nederland en Duitschland het offer van bloeiende privaat ondernemingen in Transvaal. China moet Europeesche spoorlijnen door zijn land dulden. De Rus en Japannees vechten om Mandchoerije. Alle partijen en kleuren zitten zoo onder Entente-psychose en zoo vol oorlogsvuur tegen den éénen. vijand, Duitschland, dat geen enkele alarm slaat. Wat Delcassé's pracht-orgaHisatie prijst, prijst, dank zijn bladen, ook het verhelderd en ontwikkeld Entente-pubhek. Wat de Entente-pers verfoeit, wordt ook onmiddelijk over de gansche Entente-linie — en deze was zeer uitgebreid — uitgefloten.

De Barbaren niet modern toegerust tot dézen vooroorlog hadden het, wijl het gebruik van dergelijke wapenen geheel tegen hun ouwerwetsch beginsel streed, tegen de Volkswil-staten en zelfs tegen Marianne af te leggen.

Een staaltje van Delcassé's uitstekend oorlogsbeleid biedt het Pers-kabaai in zake de Nederlandsche Schelde-verdediging. De ,',Times" ontving o.a. last in het geprojecteerd Vlissingsche fort „een pistool te zien, dat Holland op het hart van Engeland wil richten". Ook de Fransche Dagbladcommandant gebiedt zijn manschappen een pers-storm te ontketenen.

De publieke opinie, verschrikt, ontsteld, gealarmeerd, eischt onmiddelijk de heele vloot op om eenige duizenden Qhurki's in Walcheren aan land te zetten en naar Berlijn te doen marcheeren. Van daar uit immers wordt Engeland's rust en veiligheid bij voortduring bedreigd. Kon dit fort niet noodlottig worden bij een eventueelen terugtocht der Entente uit Antwerpen? Waar bleef „Britannia rule the waves?" Hoe konden met zoo'n fort de Britsche kapitalisten de hoogovens van 't Rijnland, de spinnerijen en weverijen van Saksen en Silesië ooit gaan bestoken? Hoe konden hun strijdmachten zich in verbinding stellen met dé Belgische en Nederlandsche Internationale tot den opmarsch naar Berlijn? Was de Belgische neutraliteit, die te Zeebrugge een kostbare pier aanlegde tot landing van de Engelsche troepen, niet van veel hoogere waarde voor de Entente, dan de Hollandsche?

Delcassé's pers bespeelde voor dit reclame-nummer hét volks-klavier met het gewone liedje van „1'honneur Nationale" de eischen der beschaving, de hoogere belangen des Vaderlands", enz. De kleine blaadjes in Holland piepten na, wat de groote in Frankrijk, België en Engeland zongen. 'sLands-schatkist was te licht voor zoo'n aanbouw. Hoogstens mochten de Kamers het fortplannetje in .beginsel goed-

Sluiten