Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keuren. Mocht het kleine Nederland knabbelen aan Brittanje's zee-heerschappij ?

Hoog deed Delcassé met zijn pers-compagnon Lloyd Qeorges, tot steun van den Entente-oorlog, opgeven over over de door hem gefantaiseerde keizerlijke veroveringsplannen. Op dit wachtwoord aan de Bladen begrijpt de publieke opinie plots 't „Duitsch Militairisme". De Centraalnaties vormden haar ingenieurs, haar juristen, haar leeraars, haar colonisators, haar kooplieden, haar artisten, haar industrieelen; haar financiers, haar ambtenaren uitsluitend met het doel er zoo spoedig mogelijk kanonnen-vleesch van te maken. Die Teutonen beschouwen deze binnenlandsche politiek als het eenige noodzakelijke, Iederen ochtend bij zijn ontbijt zat de Keizer te bedenken of hij dien dag of wel den volgenden zijn Uhlanen op de Fransche Maaslinie zal loslaten. Hem foltert onophoudelijk de gedachte hoe hij te Parijs ons onze kolonieën en onze milliarden tot exploitatie dier gewesten noodig, af zal komen stelen.

Onder meerdere voorgezette schotels werd het lezend publiek onthaald op bewijsvoeringen dat, behalve het door de Macons schier totaal geruineerde Indo-China, ook ahe andere bezittingen, welke Engeland aan Marianne liet, het afstelen en het bloedvergieten nog waard zijn. Dat Sleeswijk, Polen, Elzas-Lotharingen met al hun lasten nog naar 't annexeeren van meerdere vreemde gewesten doen talen! Dat dé soliede, kredietwaardige Duitsche Industrie, de reclame ontberende, welke Delcassé's pers voor Rusland maakt, niet zonder verovering, genoeg kapitaal kan bekomen!

De Balkan eischt stroomen en stroomen bloeds. Tripoli duizenden menschenlevens. Opstanden in Entente-Kolönieën afschuwelijke wreedheden, 's Ministers Pers heeft er geeYi kreet van verontwaardiging voor over. Evenmin over het afsluiten van de „Convention Militaire", tusschen Qrey en Republique en de bizonderheden van dit zoo vrede-ademend contract.

Maar, zoo is 't consigne aan de Pers, stroomen van welsprekendheid mogen eerst losbarsten, wanneer de Teutonen eenmaal hun door de Entente beraamde militairische en economische vernietiging zullen pogen te ontkomen.

De papieren-oorlog richt zich niet minder tegen de- Kolonisatie-plannen van de Centrale Rijken. De Republiek door haar officieele Pers verbiedt hun de producten hunner industrie in Turkije, China, N. en Z. Amerika, Persië enz. te plaatsen. Alleen naar Afrikaansche streken, welke niet 5

Sluiten