Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen of willen betalen, moeten de fabrikanten hun artikelen verzenden. Het overige gedeelte der wereld verklaren de bladen privaat eigendom en besloten jachtgebied van Engelsche kapitalisten. Mitsdien hoort zijn bevolking uitsluitend voor de Entente-volken te leven.

Maar de Duitsche producten krijgen juist door dezen oorlog meer en meer aftrek. Nu wordt het Barbarendom zelf, zijn leger, zijn regeeringsstelsel, zijn volksaard, zijn uiterlijk, alles wat hem maar lief is, door de Republiek en haar Pers gesmaad. Die lichtgeraakte Pruis zal ten langen leste op zoo'n stroom van schimp en hoon woedend opspringen. Dan heeft de Entente gelegenheid hem op 't lijf te vallen om door toepassing van het Recht den Wereld-vrede te stichten! Oorverdoovend wordt daarom de groote trom geroerd Over 't incident van Zabern, de Telegrammen van den Kronprinz, de Duitsche jonkers-partij enz. Al deze pacifistische uitingen moeten de aandacht, zoo bij „het betere" als bij „het mindere publiek", afleiden van Fachoda, van Transvaal, van Marokko, van 't Marinisme, van 't vroegere beschavingstijdperk, dat spoediger en betere oplossingen bezat voor het wereld-vredes-vraagstuk, en van 't beraamde Entente-encerclement. Dit wordt achter de schermen van de grootsche publieke schouwspelen in de Pers intusschen in volkomen gereedheid gebracht. Zoo is Augustus'14 de publieke opinie vast overtuigd, dat, niet meer dan een alledaagsch damestheekransje, de pacifistische Entente part of deel heeft aan den wereldbrand.

België, haar Tempels en haar Internationale, zal de voorhoede vormen in den opmarsch tot verdelging van de twee stukken, Paus en Keizer. De Belgische Volkswil, belichaamd in het Belgische Groot-Oosten, had dit onomwonden op 't Brusselsch congres doen verklaren. Gedurende de Ouverture werd naar aanleiding daarvan iederen dag de aan en door het kleine land beloofde onzijdigheid door de Entente zwaar geschonden. En dit zonder eenig protest der Entente-bladen, die geen smaadwoorden genoeg vonden na Aug. 1914 om Duitschland's aanwending van 't Belgisch grondgebied te veroordeelen als contractbreuk. Lange jaren ten bate van Engeland opgevoed en gedreven, moest het reeds toen, gearmd met Marianne, 't oorlogspad op. Dagelijks daalde de Entente-psychose tegen Duitschland op de arme ad hoe verfranschte bevolking neder in duizenden exemplaren van de Republique-pers. Alleen van „Le Matin", „Lê Temps" en „Le Journal" werden meer dan twee honderd duizend exem-

Sluiten