Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaren dóór steden, dorpen en gehuchten verspreid.. Als „attraction" werden den onnoozelen, op dit aas belusten kuddedieren ui'ieder exemplaar liefdes-vertelseltjes en anti-clericak ontboezemingen opgedischt, waarna zij onder fascinatie voor de Entente-politiek werden gebracht. De Regeering, gebonden aan de constitutioneele Drukpers-vrijheid en eerste dienaresse van den volkswil, had, met dit al, de officieele Fransche neutraliteits-erkenningen te eerbiedigen en, op den koop toe, nog 3 Aug. 1914 te protesteeren tegen de zoogenaamd ongewettigden doormarsch der Pruissen door het sinds jaren Entente-rijp land.

't Onnoozele souvereine vörk kreeg bij al deze vredesfrasen toch ook nog de toezegging van de pers, dat van wege de Entente hun. recht om over oorlog en vrede te beslissen zou worden gehandhaafd. Het middeleeuwsch tijdperk was afgesloten. Toen kon een vorst, tegenover God en Kerk verantwoordelijk, het zwaard trekken of het opsteken namens zijn heele volk. Een stem uit Rome ontwapende hem, hem alleen latend in zijn strijd, wanneer hij ten oorlog toog voor hetgeen daar onrecht heette. Uit dien dompers-toestand had „la déclaration des droits de 1'homme" iedere natie bevrijd, 't Is thans een degeneratie een ouden Paus tot een vredes-conferentie uit te 'noodigen. Een „backwardness" hem als arbiter der mogendheden te aanvaarden. Ontvoogd en ontwikkeld, sinds lang doordrongen van de eischen des nieuwen tijds, eischt het volk de zelf-berechting zijner eigen zaken. En hare Majesteit de natie kan voorzeker aan niemand beter zoo'n verheven taak overdragen dan aan de Loge, die in hoogst eigen persoonlijkheid de Entente vertegenwoordigt. Nooit nog is uit dit lichaam janboel of verwarring ontsproten. Deze officieel erkende Volkeren-Broederschap vereenigt de christelijke elementen dier aarde tot sluiting van Engeland's James-tempel in de Salvation-Army. De niet-christelijke Protetaren-krachten, die' niet in de Loge opgenomen mogen worden, wijl er de Israëlitische broederen vies van zijn, worden tot bestendiging van dien Vrede ondergebracht en met guinjes zoet gehouden in de Internationale.

Sluiten