Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geheimhouding, met Suprême-Conseils, Groot-Oostens, Tempels, en andere vertolkers van den volkswil.

3. Ter vervanging van het tijdperk der christelijke beschaving in deze wereld-federatie, een politiek geheel gericht naar de sociale dogma's van a) zelfwetgeving van den individu, b) superioriteits-weerzin, e) verbroedering. Deze politiek zal tevens strekken om met woord en daad deze evolutiekrachtige idealen werkelijkheid te doen worden (International Democracy.)

4. Uitoefening van e^n intense zuigkracht om alle nog barbaarsch gebleven Staten, na ze eerst gemoderniseerd te hebben, binnen den kring van deze humanistische cultuur te trekken. (Solidarity of civilisation, gehoorzaamheid aan de International Law.) Met de onverbiddelijke bepaling elke Regeering, welke de universeele oplossing weerstreeft, plus haar verweermiddelen en antieke beschaving, na haar volk tot verlichting van dezen arbeid gedesorganiseerd te hebben, op te ruimen. (Anti-mi itairisme, Anti-elericalisme, encerclement des barbares.)

5- Suggestie bij de onontwikkelde massa van de overtuiging dat zij zelfstandig den schepter voert over 't land, terwijl zij de kuddedieren en de speelbal zijn van een handjevol menners. (Formation of the public opinion by the press, the school and the meeting.)

6. Vestiging der publieke opinie,, dat geen enkele volksregeering in veiligheid is tegen de eerzucht van haren zetbaas, den vorst, zoolang de world-community geen werkelijkheid is geworden en deze samenstelling der Staten haar natuurlijk opperhoofd nog mist (the sovereignty of the world-community a guaranthee of national sovereingnty.) .

In dit nieuw stelsel van Wereld-bestuur is Sint James de Premier onder de drie door de natuur gestelde wereldleiders. Deze persoonlijkheid houdt zich afgezonderd, ondanks het ééne credö, van de tweede en derde. Deze bestaan weder óp hun beurt onderscheidenlijk uit menschen van het „betere" en in menschen van het „mindere publiek". Uit menschen met pelsjassen en schootsvellen en uit menschen zonder pelsjassen en schootsvellen. Dit laatste soort, wijl de twee eerste persoonlijkheden nog te veel belang hebben bij de geheimhouding der wereld-hervormings-plannen van de combinatie, draagt openlijk den naam van het geheele bedrijf: 't is de roode Internationale, de Schutsvrouwe der moderne Vakvereenigingen, van millioenen arbeiders de zorgvolle Moeder.

Vertolkster van den \4plkswil in en buiten Europa werpt

Sluiten