Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben wapenen hen te raken. Die dorstig schijnen naar ons bloed". De Alexander-strasse te Berlijn, geheel voorbereid op de komende gebeurtenissen heeft altijd ieder lid der „Internationale" uit Eisenbahn- Kleinbahn-, Post-, Telegrafie-, Stadts- of Staatsbetrieb geweerd, 't Personeel der troepen verplaatsing is niet te vinden voor stremming of stoornis der mobilisatie. Het volksgemoed overprikkeld door den onafgebroken smaad der Entente, duldt van zijn oorlogsgeesdrift niet de minste bedwinging.. De soc. democracy moet kalm aandoen, wil zij impopulariteit vermijden. De „Partei" zal zich dus bepalen tot het intimideeren van den Keizer. Aan Wilhelm wordt verboden oorlog te voeren. Haar eerste oproep tot verzet zal wis en zeker, op 't wachtwoord van 't I. B. uit Neuchatel, beantwoord worden door alle trouwe leden der Loges. Op dit sein zullen de 4 millioen kiezers, die 120 soc. democr. afgevaardigden naar den Rijksdag zonden, allicht door een algemeen, onverschrokken stukslaan hunner wapenen, onder toejuiching der maconnieke Pers, de nationale oorlogsdienstweigering inzetten. Hun Entente-rijpheid, hun opvoeding voor den wereld-vrede en de internationaal Democracy staat daar voor in.

Groot is de ontgoocheling. De Mobilisatie komt schitterend tot stand. Op 1 Aug. staan honderdduizenden aan de Fransche grenzen, waaronder 25 % sociaal-democraten! „Wel een bewijs", roept Dr. Ant. Pannekoek spijtig uit, van de organisatorische en vooral van de geestelijke zwakheid der Duitsche arbeiders-beweging!" De Entente had geheel andere berekeningen gemaakt „De arbeiders, niet de leiding der Internationale, maar die der eigen Regeering volgende, stelden haar bitter te leur" schrijft Troelstra.

OOSTENRIJK, niet aanwezig, waarschijnlijk wijl de Politie de uitnoodiging onderschept of de opkomst verhinderd heeft, — krijgt opdracht de publieke opinie krachtig te bewerken tegen de plannen der Regeering. De volkswil moet uitdrukkelijk verklaren dat de in Oostenrijk's boezem uitgebroken, door Rusland aangemoedigden opstand der Slaven niet mag onderdrukt, de Revolutie in Midden-Europa van wege 't souvereine Volk niet gefnuikt. Daar moet nu getoond 'worden, dat de Democracy de volkeren verbroedert en in een smelt. Het Vaderland is in gevaar. Maar de Democracy niet minder. Dezé laatste moet gered. Het eerste1 dus geofferd : Krachtig protesteert dan ook de Partij:

„Angesichts der Gefahr ekies Krieges, der die volle Hingabe „von Gut und Blut in Anspruch nimmt, erscheint die planmassige

Sluiten