Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„en Rusland los maken. Hij moet beide bondgenooten in hun „strijd tegen Duitschland te hulp komen. Daarom slaat hij 's Keilers aanbod af, dat "het Duitsche leger niet door België zal trek„ken, wanAeer Engeland zich niet in ,dcn strijd mengt. (Daarom „heeft Grey het Parlement mar ten halve ingelicht. Hij heeft het „land doen gelooven, dat Duitschland Belgie's verovering op 't oog „heeft en het van 's Keiziers voorstel op 1 Aug. onkundig gelaten. ,;Waarom dit ajles? Hij heeft zich te vast gewerkt in zijn geheim „bondgenootschap met Frankrijk en Rusland. Hij kan zich niet „rneer buiten den oorlog houden."

Een ander socialistisch kamp speelt dezelfde anti-oorlogs comedie.

„Hoe, de arbeiders hebben sinds jaren van niets anders ge„hoord dan van het Britsche streven naar kuituur en Volksheerschappij ! En thans zal dat vooruitstrevend Engeland het zwaard „trekken tot steun van de Knoet- en Kozakken regeering! Hoe kan „nu Engeland niet meer vrij zijn en totaal afhangen van Rus„land, de achterlijkste, de meest gecorrumpeerde, de beestach„tigste, de meest tirannieke Mogendheid van Europa!!!

„Grey heeft met andere politici dezen afgrond, waarin Engeland zich stort, gegraven. Ieder verstandige staatsman kon „van te voren weten, waar zoo'n politiek op , eindigen moet én „had deze gevolgen- voorkomen. Geen Servische kwestie is hier „in 't spel. Ook geen Belgische belangen hebben dit land in 'het „vreeselijk strijdperk gesleurd. EHgeland -treedt niet dit strijdperk binnen om voor een verdrukt volk of voor de Belgische „onzijdigheid op te komen. Wie zou, wanneer Frankrijk Duitsch„land voor had kunnen wezen in het bezetten van België, van „hier uit Frankrijks inval bekampt hebben? Buiten medeweten „van Parlement of volk heeft Grey heimelijke afspraken met „Frankrijk, al ontkent hij het bestaan daarvan. Afspraken, die „ons land algeheele verarming en een onontkomelijken oorlog „hebben gebracht. Door tractaten en overeenkomsten heeft Rus„land, de despoot, Frankrijk in zijn kielzog meegesleept en Engeland mag nu met Frankrijk medeoptrekken."

Grey laat zich kalmpjes door zijn internationale mannekes uitschelden. Wanneer straks de Duitsche mede-arbeiders „de kasernes sloopen, zich de uniformen van 't lijf rukken, de „geweren stuk slaan, 't kruit ten prooi aan den wind laten, „regimenten, het moord-metier stakende, doen uiteengaan, ,,'t verd om oorlogshelden te worden, de kanonnen vernagelen, de brandkasten der kapitalisten niet meer bewaken" en de ontwapenings-victorie over alle Germaansche gouwen uitschallen, zullen hem en de Entente alle grondwettelijke incorrectheden, alle overtredingjes van den Volkswil en. stikemme afspraakjes uiterharte vergeven worden, 't Zijn maar arrrebeiders! En voor de kopstukken, die hem begrepen, heeft hij altijd nog een ministerportefeuille ad. 5000 pond sterling in 't jaar te creëeren. Dan verkeert dat arbeidersgemopper spoedig in werkdadigen steun. Hoofdzaak is thans,

Sluiten