Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat de Britsche Internationale ten krachtigste de Duitsche broeders in 't verijdelen der Centralen-mobilisatie steunt en dat de dreigende Londensche. donders zonder bloedvergieting Berlijn verpletteren.

Henderson, reeds voorbeschikt eerlang namens de antimilitairistische arbeiders-vereenigingen als oorlogs-potentaat der Entente in het kabinet LLoyd Georges op te treden, yneemt op zich het roode volkje in Duitschland tot dienstweigering aan te zetten en de ontwapenings-zaak met de noodigè omzichtigheid tot een goed eind te brengen. Hij bespeelt van Engeland uit hun ^gevoeligste snaar.

„De Engelsche arbeider, lang uitgebuit door het kapitalis„me", zoo klinkt het alarm van zijn manifest, „kan nu zijn wrok „koelen aan die gehate, op oorlogswinst beluste Patroons! Laat „hij het hun onmogelijk maken voor een cent aan dezen, door „hen zelf uitgelokten oorlog te leveren!"

Grey kan zich best met deze opwekking vereenigen. Eerlijke socialisten zullen in Amerika haar ook willen exploiteeren, maar daar verlangt Wilson van dit anti-kapitalistisch agitatie-middel niets te hooren. De maconnieke Vrijheidsoorlog kon, wanneer de stormloop der Belgische Internationale cum suis tegen het Duitsch Militairisme faliekant uitkomt, geen anti-kapitalistische staking bij de munitie-aanmaak dulden

Met den kapitalist moet ook de historisch-gehaten Rus en zijn despotisme — „de vloek der wereld" — in dit manifest komen spoken voor de onnoozele onbewusten. 't Is doeltreffender — vooral met 't oog op het in Duitschland te behalen succes — dan ronduit met een oppositie tegen den Keizer aan te vangen, 't Ligt trouwens- geheel in Albion's lijn met zijn volzinnen Rusland aan te wijzen en Duitschland te bedoelen. Hoofddoel is krachtig te protesteeren tegen de militaire macht, het schrikbeeld der nationale en internationale Democracy, en de borstwering van Wilhelm, den anderen Szaar.

Het manifest eindigt met een kloek beroep op den Volkswil, die nog geen bedotten] vermoedt:

„Vereenigt U, arbeiders, om den Vrede te verdedigen. Werpt, één van zin, uw vijnd, het Militairisme neder en het Imperialisme met zijn eigenbelang! Doe het heden voor altijd! Een „voorbeeldelooze kans wordt u geboden, mannen en vrouwen „van Groot-Brittanje, om een schitterenden dienst aan de Mensch„heid en aan de wereld- te bewijzen! Laat iedereen weten, dat ',de dagen van root tn moorderij voorbij zijn. Brengt de boodschap des Vredens en der Broederschap aan uw mede-arbeiders, „die meer onder dwang staan, dan gij! Weg met de klasse-

Sluiten