Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Helaas! de Internationale is overrompeld! Die Keizer! Die barbaar! Zoo'n sch....!"

Drie weken na hun ontwapeningsnoproep loopen Henderson, Keir, Hardie, Macdonald, Parker, Goldstone en alle ministrabele socialisten als ronselaars het land plat om waardgelders voor de Engelsche legers bijeen te rapen. Helaas de Duitsche broeders hebben noch de kapitalisten van Rijn en Ruhr, noch de militairisten van Berlijn, volgens toezegging, met één slag vernietigd! Helaas, het Duitsch militairisme kan nu nog enkel verpletterd worden door het wereld-militairisme! Zij bezweren, de arbeiders den wereld-vrede te bevechten. Weigeren de Engelsche arbeiders eigener' beweging onder de wapenen te komen, dan wint de algemeene dienstplichtactie veld tot schade van 'handel, nijverheid en gemeenschap. Zijn liefde voor de zaak der Democracy, 't eenig verzekerd bolwerk tegen den oorlog, zijn afkeer ook voor de militairistische monarchie, moet den proletariër geestdriftig naar de wapenen doen grijpen om ieder land, wat nog niet onder 't militairisme zucht, er nu voor immer vrij van te houden.

ITALIË wetende, dat zijn regeering Oostenrijk's en Duitschland's mobiliseering als trouweloos bondgenoot tegenwerkt, zal zich voorloopig tol* lijdelijk toezien bepalen De partij heeft reeds een harer leiders afgestaan voor de organiseering der Revolutie tegen de Centraal-Machten. Morgari bezocht, sinds een jaar alle groote steden van Europa. Llier confereerde hij met de Regeeringen der Entente-landen. Daar met het Groot-Oosten of de kopstukken der Internationale, Volgens hem staat de „Internationale ontwapening" vast, als een paal boven water. De stemming van het proletariaat is onder de Loge-zon voldoende rood d. i. Entente-rijp-gestoofd. 't Zal zich immer voor alles, wat de Internationale zaak vraagt, grif leenen. Mocht door 't bliksemsnel handelen der Duitsche legerhoofden, het Entente-complot — hetgeen bijna niet te vreezen is — mislukken en de Entente-landen voelen hun eigen graf gegraven te hebben, dan bewegen de Italiaansche organen op commando uit 't Brusselsch hoofdkwartier zonder moeite, de arbeiders dien smaad, de democracy aangedaan, met hun bloed uit te wisschen. Eerlang zal ook hier het socialisme, alle gruweldaden van den Libischen veldtocht stilzwijgend goedkeurende en de „atrocity's" wederzijds gepleegd bij het bloedig treffen tusschen de Saksische en Waalsche Internationale in de Luiker- en Henegouwer-kolenbekken verafschuwende, het oorlogspad be-

Sluiten