Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treden en zijn landgenooten opzweepen tegen de J3uitsche Cultuur.

RUMENIË, evenmin als Servië, bekomt te Brussel bepaalde lastgevingen. De Internationale blijft echter haar roeping getrouw in het land, dat zich met het Habsburgsche huis verbonden heeft tot eigen behoud het Oosten in -bedwang te houden en steeds de Anarchie te bestrijden. De Entente-Bourgeoisie houdt haar in reserve tot den tijd, dat wellicht de beslissende eind-victorie der moderne cultuur in haar hand zal liggen. Twee jaar later zal zij zich dan ook het voorbeeld van België waardig toonen en edelmoedig met den zetbaas der Loge, den Koning, vrede, vrijheid en vaderland op het altar der zieltogende Democracy in Europa ten offer brengen.

Helaas, noch Mars, noch Bacchus en Venus, de drie over Europa losgebroken duivelen konden de stervende nog heil brengen. De Barbaren waren sterker dan de voor dezen hoogen prijs door de Rumeensche Proletaren ingeroepen Machten.

Hun Entente-cultuur vlood op de nadering van Mackensen als stof voor den wind, verbond geen Russisch aan het Fransche leger in Griekenland, liet Servië in de hand der Barbaren, bracht louter teleurstelling over Vadertje's kruistocht voor Vrijheid en Recht, voorzag het leger van Atilla met welkomen levens-onderstand, verzwakte geen oogenblik de ijzeren verdedigings-barricade der Hunnen op het Westelijk front, werd keer op keer neergesmakt, bleek machteloos om het edel maconnieke bevrijdings-werk van 1789 ook in hun vaderland te voltooien en ging roemloos onder ih de wateren van de Sèreth.

De koning spreekt zelf bij dat graf, door den volkswil gegraven, de lijkrede der Democracy uit. Hij doet het aan een Amerikaansch journalist in termen, welke ook de Belgische gérant der Wereld-republiek, — als Albert le Victorieux gevleid, — zal kunnen bezigen:

„De Amerikanen zullen niet vatten, waarom ik mij blijkbaar „zonder grond in den oorlog tegen de met mijn oom verbonden „hoofden van de middelrijken heb gemengd. Het lag volstrekt „niet meer in mijn vermogen, dezen oorlog te verhinderen. Ik ben „maar koning van- Rumenië en het koningschap heeft bij ons „bijna een louter decoratieve waarde.

„De Roemeniër regeert zichzelf, het parlement is de uiting „van zijn wil-en daartegen is de koning machteloos. In Roemenië „is het onmogelijk een politiek tegen den volkswil te voeren. Het „is inderdaad een ernstige dwaling onzer leidende politici geweest,

6 '.f'%;-'

Sluiten