Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gels, die na het vuurtje te hebben aangestookt er voortdurend olie op moeten uitgieten. Vroeger hebben zij met het blOed van Keizers en Tirannen- Frankrijks bouwvoren willen bemesten. Thans, zelf despoot geworden door deze schitterende» omwenteling der principen, woelen zij met hun granaten, met hun loopgraven en kerkhoven, den Franschen vruchtbaren bodem om tot onvruchtbare akkers. Toen eischte humaniteit en volkenverbroedering „geen man, geen cent voor het leger!" Nu „alle hens aan dek!" en „iedere penning geofferd!" Op eenmaal erkent de door de Loge vertolkte Volkswil weder grenzen, rassen, nationaliteiten, eigen haard, vaderland, landelijke Democracy en cultureele moordpartijen. Het .Reglement der Fransche Beschavings-sport eischt onder hun bewind iederen dag een barbaarsch bloedbad, waar de ruwste kozak van gruwde. Kortom de engelachtige, vredepsychosë der ■ Fractie heeft plaats gemaakt voor de haatpsychose der duivelen. Zij beloofde een paradijs: zij schenkt de tormenten der hel.

Zoo neemt ook in Duitschland de Internationale in 't parlement haar draai. Zij voelt aanstonds, dat zij 'haar kiezers niet achter en de Politie, na 't verklaren van den staat van oorlog, alles behalve voor zich heeft. Om den schijn te redden, dat zij nog immer voor volks-ontwapening strijdt, laat zij nog een zevental harer leden tegen de oorlogscredieten stemmen. Als Partij is zij echter in vier dagen tijds totaal los géworden van de Entente en dankt er feestelijk voor haar hals aan de invoering van den modernen wereldvrede te wagen. IsllM

BELGIË zal onder leiding van Van der Velde/ Lafontaine, Camille Huijsmans, L. de Broekere, H. Wouters en anderen een hoofdkwartier der „Internationale" in Europa te Brussel vormen. Van daar zullen haar troepen-bewegingen, in en naar Duitschland bestierd en geleid worden. Alles belooft het schitterendste succes van deze regeling der zaken. Te Brussel kon men voortdurend voeling blijven houden met de Fransche arbeiders-regimenten en met het Fransch ministerie oftewel het maconniek Vaticaan te Parijs. Ook de Duitsche Partij luistert naar Brussel. Sinds het wederzijdsch streven om Duitschland bij den internationaal-democratischen Bond van Volkswil-Staten in te lijven, zijn de banden steeds o 'zoo innig toegehaald. Als Broeders, aan wien veilig alle Loge-geheimen morden vertrouwd, ontvingen deze Geallieer-

Sluiten