Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tevens mededeelingen hoe, tot vaster greep om Duitschland, Grey gehandeld wil hebben.

3 Augustus wordt uit dit hoofdkwartier de eerste instructie gericht aan het „Peuple Beige".. De Vlaamsche Internationalisten uit dit „Peuple Beige" kan Van der Velde voorloopig nog missen voor den wereld-vrede. Hij richt zich uitsluitend tot de Fransch sprekende Walen van Luikerland, van. Namen, van de steengroeven en de kolenmijnen. De Barbaren moeten het hoofd stooten tegen den verwoeden tegenweer dier onverschrokken Belgen. Daartoe is reeds sinds 1906 het in alle bizonderheden uitgewerkt plan door hun Regeering — de uitdrukking van den Volkswil — op leder raadhuis gedeponeerd. De Génerale Staf heeft aan Barnadiston de stellige verzekering gegeven, dat de Duitschers op hun doortocht alle denkbare hindernissen zullen ontmoeten bij iedere beweging „d'entraver les mouvements de l'ennemi dans la limite du possible". Van der Velde is met dit onderdeel van het Entente-Program belast. Zijn' hoofdkwartier zal vervolgens, wanneer de Pruissen door het ras ter hulp snellende Fransch-Engelsche leger met bebloede koppen achter den Rijn teruggedreven zijn, den verderen opmarsch der Walen door het industrie-gebied der Boches bestieren.

De Officieren-Loges van Antwerpen, Brussel, Gent, Namen en Luik, die' in dit verschiet met behulp der Broeders in het Parlement reeds het leger op 350.000 man hadden gebracht, • zullen hem daartoe rijke reserves leveren uit hun troepen. 95 pet. der Staats-bedienden, Loge- oftewel Entente-gezind, steunen de actie minstens met hun sympathie. Zoo gaat België onverschrokken, maar zeker, tegen Paus en Keizer; „a Berlin! a Berlin!"

Als de pottebakker het leem, zoo kneden in de wereld de ontwikkelde heeren met hoeden de goedgeloovige arbeiders met petten. Op allerhande wijzen worden stroomen van duivelschen haat i n de harten gegoten. Op hun agitatorischje, van Staatswege goed rendeerende tochten brengen de leiders de bewuste en onbewuste scharen den kop op hol. De kwakzalvers zweren er bij, dat het ,,to be or not to be" van 't Vaderland er afhangt, of de werkman zich al dan niet ter wille van de heilige Democracy en van den Vrede door Recht in de loopgraven zal laten vermoorden. Dan meent de göe gemeente aanstonds en in vol fanatisme, dat er geen grootere vijanden van die rust en de orde in Europa zijn dan de gehate Keizers. Zij wil goed en bloed er voor geven om hun stelsel

Sluiten