Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maconnieke bekamping van 't Mi'itairisme er toch niet kon schaden, hun stembus-beloften nakomen.

Hou en trou aan de Bourgeoisie, Sint James' dienares, heeft aldus de Internationale over de wereld dien Ententeoorlog gehaald, den blinden volkswil in de droevigste der volksrampen gesleurd, en hem vervolgens nog, toen de wereldvrede op 12 Dec. 1916 in ernst werd voorgesteld, deze aanbieding doen verwerpen met het antwoord: „Leve de haat! Leve de wraak! Leve de oorlog tot het bittere einde!"

De Internationale Arbeiders-partij speelde met het heilige woord „vrede"'; deed haar lichtgeloovigen aanhang het gelag allerduurst betalen, en leverde door haar droevig fiasco het historisch 'bewijs, dat een democratisch regeeringsstelsel — wanneer nog één Loge er van profiteeren kan, — een gevaar voor Recht en Vrede, voor rust en veiligheid is.

Rhetorische dagblad-artikels, Vrijheids-films, bruischende manifesten, anti-militairistische brochures, door Sint James, zijn Internationale of zijn Loge uitgegeven, zullen voor een nuchter denkend nageslacht het reuze-fiasco van de stembus-, bedotterij en der Democracy niet meer wegmoffelen. Mannen als Hervé en Vaillant in Frankrijk, — Hyndmen, Blatchfood, Wels in Engeland, — Burtzou, Krapotkin, Plechanord in Rusland, — Quaglino en Morgari in Italië, — Cornelissen en zijn Revolutionnair Comité, Troelstra en het algemeen secre-, tariaat der Internationale met al hun mede-socialisten en medemacons van Amerika mogen al hun welsprekendheid Ieenen voor de bewering dat de Middelmachten, welke zich tegenover den Allerhoogsten Wetgever verantwoordelijk gevoelen, een ramp zijn voor de cultuur-wereld. Maar hun verwoedheid tégen dit middeneeuwsch Keizersschap getuigt hoe diep zij 't fiasco van hun wereld-hervorming voelen. Zij staan voor het niet te loochenen feit, dat de proeven van een alwijs, ernstig, consciëntieus, rechtvaardig, goedertieren, vrijheid-eerbiedigend, ver-vooruitziend, beleidvol, belangeloos wereldbestier, welke zij in den Volkswil-oorlog van 1914—1917 zouden afleggen, hun volslagen onbevoegdheid tot regeeren daghelder bewijzen. Een historisch feit, dat zich telkens pijnlijker aan hen opdringt, als de roode en maconnieke broederen der verschillende internationaal-geallieerde landen elkander de bitterste verwijten naar 't hoofd slingeren van trouweloosheid en verraad aan de internationale beginselen van kuituur, aritimilitairisme, vrijheid, wereld-vrede, recht, democracy en Statenbond.

Sint James vervult de zes werelddeelen met zijn wee-

Sluiten