Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eisch niet maar in te zien, maar ook, als trouw" bondgenoot, te zorgen, dat er aan wordt voldaan.

De Vlaamsche steder) zijn niet maar aanstonds, ondanks de eischen der Volken-fraterniteit, gediend van de Britsche souvereiniteit. Tot straf worden ;h'un havens door de Meesteres der Vrije zeeën, op grond natuurlijk van het internationaal volkeren-recht geblokkeerd, hun achterland van het verkeer op Indië beroofd en de zuidelijke Provinciën in een toestand gebracht dat Oostenrijk, in plaats van uit de belastingen nog Hollandsche garnizoenen te kunnen onderhouden, t' avond of morgen Engeland zal móeten smeeken het uitgemergeld gewest maar tot zich te nemen.

"De de Witten weigeren, ondanks al het geboden goud, halstarrig het Hollandsche gedeelte der opgevorderde havensteden in de Angfo-Hollandsche huwelijksgemeenschap in tè brengen. Deze redders van Nederland's nationaal bestaan, vallen'quasi door een volksoploop, maar feitelijk door den sluipmoordienaars-dölk van een Hof, dat steeds op deze internationaal-volkeren-rechtelijke wijze zijn pacifistische idealen verwerkelijkt. .

Meer nog dringt op dit huwelijk aan. Tal van abdijen, kloosters, godsdienstige stichtingen door de Londensche, onder godsdienstig en anti-kapitalistisch masker, ingepalmd, laten haar geweten dag noch nacht rust. De ontzette eigenaars en eigenaressen reclameeren van haar luide hun rechtmatig bezit, t' Avond of morgen komen zij weder onder bescherming der Paus- en fransch gezinde Koningen en nemen het hun onthoofde terug. Reeds heeft zij hen bedreigd met onmenschelijke mutilatie, zooals Zweden dit deed.- 't Geschreeuw blijft echter haar vrede verstoren.

Tot verdrijving harer wereldvrede-storende phobieën moet Manlief een machtig koor leveren, dat door luider de keel op te zetten tegen de Papistische afgoderijen, de geplukte bezitters overschreeuwt. Ook bondgenooten tegen de bezitters-beschermende legers. Heel de godzalige aanhang van den kuischen koppelaar Cats moet ook hier de bevolking opwinden tegen de dienaren dier afgoden. Alles wat nog een glimpje baatzucht achter de aanfluitingen der Londensche zoekt,_ wordt als Papist uitgekreten en als bestrijder van den „zuiveren Godsdienst". Plakkaten straffen hen met zware geldboeten en gevangenisstraf. De opvoeding van 't toekomstig geslacht bij den Hollandschen bondgenoot is een voorwerp der bijzondere zorg van de Engelsche regeering. Onder dé jeugd mag om der wille van den lieven vrede geen „Paus-

Sluiten