Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Franschgezindheid" gekweekt worden:' Door hun trouw aan het Britsch wereld-vrede-stelsel voorkomen de ouders, „hun kinderen onder 't geweld van een vreemden Heere „gebracht te zien en, 't -geen de schrikkelijkste omstandig„heid van alle is, voor afgodische altaren gesleept, met kennelijk gevaar, dat hunne zielen daar geoffert zullen worden".

Louter medelijden vóór „de ziel van 't kind" beweegt haar nog om, — tot vernietiging onzer „zeemagt" „de schrik van alle Mogendheden van Europa", het onverwinbaar bolwerk .van den koophandel onzer rijke steden, onderhands ook met de Bourbons verhoudingen aan te knoopen als tusschen Man en Wijf. In het huwelijk met Holland wordt Frankrijk, in de bi-andrie met Frankrijk wordt Holland verafschuwd. Behalve tal van zijn zeeschepen en een groot gedeelte van zijn handelsvloot, verliest de 'Fransche Man, tot kaüm(éering van de onrust der Londensche, nog het bezit van Nieuw-Schotland, Canada, Florida, de rijke vischbanken van New-Foand-land en andere kolonieën. Als hij de noordkust van het Kanaal behoudt, dan ligt het zeker niet aan de bescheiden eischen die zijn belangelooze overbuurman stelt tot behoud van den wereldvrede.

Maar tal van booze tongen stoken hier te lande in die „Entente Cordiale" met het Wijf. Zij meenen in ieder harer vredes-psalmen en verbroederings-hymnen het praeludium te vernemen van een nieuwe piraten-stretek. Elke Dloemzoete betuiging, als zou Britannia „de voedster en beschermster" wezen der Republiek, kost, als gedegen goud, ons zwaar geld. Alles doet hen dus vreezen in dit rijk, gelukkig huwelijk met' de Londensche feeks een noodlottige* misalliance gesloten te hebben. Deze partij klaagt dan ook steeds meer slaag den eten van 't Wijf te ontvangen. Zij maakt een krachtige propaganda hier te lande tegen het type Vader Cats.

\ Krachtig werd gewaarschuwd „zich in geene oorlogsverbintenisse met Grootbritanje in te laeten",

„1. omdat -geen Verbonden door den Staat met Grootbri„tanje voorheên zijn aengegaen, welke niet het eerst door 't En„gélsch Ministerie gebroken zijn.

- „2. Om dat al e oorlogen gesamentlijk met Grootbritanje tot „gemeen welwezen begonnen, altijd tot nadeel onzer Republique, * „door 't verminderen van haren Koophandel geëindigd zijn".

Nu had de kanselier van Jacobus I, Francis Bacon, rond 1717 alle handel en fabricage in Engeland in één gereorganiseerde gilde vereenigd, met het streven niet Holland maar den eigen grond als stapelplaats der overzeesche producten en als bron van alle buitenlandsche benoodigdheden in ter richten.

Sluiten