Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens zou het, tot verzekering van de wereld-pais in de wereld-politiek, Engeland's wil over den aardbol wet doen (zijn. En dewijl politieke heerschappij zonder geestelijk overwicht nnooit duurzaam blijkt te zijn, zou 't zelfde gilde nog de Engelsche cultuur, onder 't lokaas van „het moderne en het allernieuwste" naar alle beschaafde landen exporteeren. De organisatie nam den naam aan niet van „Oost"- of „WestIndische Kompagnie", maar bescheiden van een in verval rakende bouwvak-gilde: broeders Vrijmetselaren. Haar vergaderingen heetten Loges of Tempels. Haar_ Centraal landelijk bestuur „Groot-Oosten".. Haar samenstel van wetten, voorschriften, mimiek, grappen, zeden en gewoonten „ritus". Haar idees, bestaansdoel, werkmethodes, actie, welke het daglicht schuwden, maakten ingelijfden onderling elkander bekend door een dievetaal in teekenen, signalen en symbolen.

„Tot behoud van de Republiek, van den Protestanschen godsdienst en van den Koophandel" vereenigt in 't jaar 1731 onze voorname „Voedster en Beschermster", ten huize van Z. M. Gezant Philip Stanhope te 's Gravenhage, talrijke exemplaren van het kuischen-Cats type, allen reeds zeer brave of toekomstige wereld-republikeinen der Geünieerde'Provincieën, als tegenpartij der „Paus- en Franschgezinde Vorsten" in een Nederlandsche Dependency van het Londensche GrootOosten. In- haar uitmuntend ingerichte Evolutie-kas heeft onze r^aagsche Loge in 1756 reeds dertien jongere zusjes voor de groote gemeenten des lands uitgebroed. Wij vragen, " en verkrijgen natuurlijk zeer grif, geheel onder de leiding en het oppergezag van Londen met deze zusjes te mogen blijven. Te gereeder wordt ons deze 'gunst verleend, daar onze leden zich bizonder onderscheiden door een sterke voorliefde om in alle bestaande bestuurslichamen een zetel te bekleeden en daarop naar 't hart van Londen volgens het maconniek program, te werken. Geen dezer stoelen kan ledig komen of hij wordt wederom, langs den weg vari onderlinge zelfaanvulling, door een anderen broeder bezet. Met deze steeds in de duisternis gezeten broeders, stookt en spookt de Londensche Bruid onder de Stadhoudersgezinden tegen de Oranje's en onder de Patriotten-partij tegen de Regenten, 't Is goedkooper door verborgen agentschappen en binnenlandsche woelingen een land aan zijn beheer te onderwerpen dan door aanvallen van buiten en door militairisme of staande legers. Dit kwistig spel. met ons nationaal zelfzijn, heet Volksregeerirfg of uitvoering van den Volkswil. Sterk door hun

Sluiten