Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steun, publiceert Londen dan ook 1746 zijn „Plan impartial et raisonné de Pacificatiën générale et perpétuelle".

Menige Nurks sputtert tegen deze „Entente Cordiale" van onze stedelijke en gewestelijke Besturen met onze „Voedster en Beschermster". De Oost-Indische Compagnie vindt zelfs haar bestaan er door bedreigd. De Nederlandsche Loges

I .moeten zich, al is 't maar ih schijn, na haar Amsterdamschje veroordeeling, onafhankelijk van 't buitenland verklaren. On-

. baatzuchtig als immer, Iaat Engeland den uiterlijken band met zijn politieke vrienden in Holland geheel los.

Louter is bedongen, dat wij nooit in Engeland of deszelfs Kolonieën een Nederlandsche dependency van ons GrootOosten zullen oprichten. Ons trouw hier steeds aan houdende, dienen wij toch nog uit heel ons hart Londen's koloniale politiek. In Transvaal en Kaapstad, o.a. hebben wij 33 Nederlandsche Loges opgericht. Even zooveel Engelsche agentschappen hadden niet veiliger, in 't begin dezer eeuw, onze oud-Hollandsche Boeren aan de zorgen van Sint James kunnen toevertrouwen.

Het Fransch Groot-Oosten wil tijdens het Fransche Bewind onze Loges omzetten in Fransche politieke agentschappen. De volledige instemming van onze Nederlandsche maqö'ns mét de Sans-culotten, hun antipathie tegen de Stadhouders zoo herhaaldelijk betuigd, hun vurige Vrijheids-Gelijkheids- en Verbroederings-theorieën, hun toejuichen van de hier bekend geworden Guillotine resultaten der wereld-repu' blikeinsche propeganda, alles doet dien overgang verwachten. De banden met onze dierbare „Voedster en Beschermster" zijn échter de sterk. De Hollandsche Bruidegom wordt de Londensche Bruid niet ontrouw. De verhoudingen van „Man en Wijf" werden zonder eenigen schijn van breuk de heele XIXe eeuw door voortgezet. Hoe hartroerend eens de tempels der Eerste Republique Francaise het ook met Londen zijn, hun •Gouvernement kon ze allicht van internationaal 't avond of morgen nationaal maken. Maar een paar Napoleontistische officiers- en ambtenaars-Loges toonen voor-korten tijd ten onzent eenige levensvatbaarheid.

Londen mag door middel zijner kapers onze rijk beladen koopvaardijers prijs maken, onze visschers van lading, tuig óf schokkers berooven,- ons van onze factorijen in Oost- en West verajgen, zijn vlag planten in onze overzeesche bezittingen, onze zeekasteefen verraderlijk aanvallen, verstrooien en stuk voor stuk vernietigen, onze zuidelijke Provinciën als zijn barrière tegen Fransche annexatie-plannen met onze eigen

Sluiten